Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:42

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skanska AB:s utdelning av aktier i Drott AB

Ordinarie bolagsstämma i Skanska AB (Skanska) beslutade den 29 april 1998 att dela ut samtliga aktier i Drott AB (Drott) till aktieägarna i Skanska.

Villkor

För varje A-aktie i Skanska skulle erhållas en A-aktie i Drott och för varje B-aktie i Skanska skulle erhållas en B-aktie i Drott.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Drott skulle vara den 21 september 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. I ett den 27 mars 1998 meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ovan angiven utdelning. Bolaget har uppgett att utdelningen genomförts på sätt som angetts i ansökan om förhandsbeskedet. Det innebär således att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Skanska anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Drott som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier av serie B i Skanska med rätt till utdelning av aktier av serie B i Drott var den 16 september 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie B i Skanska noterades till 333 kr. Första dag för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 17 september 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av samma serie noterades till 255 kr. Det har upplysts att för aktier av serie A i Skanska förelåg inga noteringar. Mot bakgrund härav bör värderelationen mellan aktier av serie A i Skanska respektive Drott vara densamma som värderelationen mellan aktier av serie B i samma bolag.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Skanska bör, oavsett serie, 77 procent (255 dividerat med 333) hänföras till dessa aktier och 23 procent till aktier i Drott.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.