Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:35

OBS! Dessa rekommendationer har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:16 att gälla från 2009 års taxering.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna självdeklaration m.m. att tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering¹

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna självdeklaration m.m. enligt 2 kap. 32 och 33 §§ lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK).

1 Inledning

Enligt 2 kap. 28 § LSK skall förenklad självdeklaration lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret. Särskild självdeklaration skall, med vissa undantag, lämnas senast den 31 mars under taxeringsåret. Även uppgifter från handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg (handelsbolagsuppgifter) skall enligt 2 kap. 25 § tredje stycket jämförd med 2 kap. 28 § andra stycket LSK lämnas senast den 31 mars under taxeringsåret. Detsamma gäller enligt 2 kap. 26 § LSK för sådan särskild uppgift som i vissa fall skall lämnas av stiftelse och förening (föreningsuppgifter).

Bestämmelser om anstånd med att lämna deklaration finns i 2 kap. 32 och 33 §§ LSK. I 32 § första stycket föreskrivs att den som visar att han på grund av särskilda omständigheter är förhindrad att lämna deklaration i tid kan beviljas anstånd. Enligt 33 § kan vidare den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer få tillstånd att lämna klienternas deklarationer enligt tidplan (byråanstånd).

Av 2 kap. 25 § fjärde stycket LSK framgår att bestämmelserna om anstånd i 2 kap. 32 § LSK gäller i tillämpliga delar för handelsbolag och rederi som skall lämna handelsbolagsuppgifter. Någon motsvarande bestämmelse om anstånd finns inte i 2 kap. 26 § LSK för stiftelse eller förening som skall lämna föreningsuppgifter.

Uppgifter som avses i 2 kap. 19 § första och andra styckena LSK och som skall lämnas av handelsbolag och rederi får lämnas på blankett eller ADB-medium. Avlämnande på ADB-medium innebär att tidsåtgången för registrering, innan granskningen kan påbörjas, nedbringas. Möjligheten att ge anstånd utan att taxeringsarbetet försvåras på ett oacceptabelt sätt är därför väsentligt större i de fall uppgifterna lämnas på ADB-medium.

2 Beslutsmyndighet, tidpunkt för ansökan m.m.

Beslut om anstånd med att lämna självdeklaration eller handelsbolagsuppgifter meddelas av skattemyndigheten. Myndighetens beslut får inte överklagas.

Ansökan görs hos och prövas av skattemyndigheten i den region där sökandens hemortskommun för beskattningsåret är belägen. Sökande som saknar hemortskommun i Sverige lämnar ansökan till Skattemyndigheten i Stockholm.

Det förekommer att ansökan lämnas till annan skattemyndighet än den som rätteligen skall pröva den. I så fall skall denna myndighet ändå pröva ansökan om tiden inte medger att ansökan lämnas över till rätt myndighet.

Rekommendationer:

Ansökan om anstånd bör göras minst tio dagar före den tidpunkt inom vilken deklaration eller handelsbolagsuppgift senast skall lämnas.

Kommer ansökan om förnyat anstånd in efter anståndstidens utgång bör ansökan normalt inte bifallas.

3 Tidpunkter för lämnande av förenklad och särskild självdeklaration m.m.

Enligt 2 kap. 28 § första stycket LSK gäller att förenklad självdeklaration skall lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret. Deklarationsskyldig som skall lämna särskild självdeklaration enbart p.g.a. att han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret eller inte fått förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april under taxeringsåret skall också lämna deklarationen senast den 2 maj taxeringsåret.

Följande deklarationsskyldiga - som skall lämna särskild självdeklaration enligt 2 kap. 13 § 1-4 LSK - skall enligt 2 kap. 28 § andra stycket lämna särskild självdeklaration senast den 31 mars.

1. Skattskyldig som är annan juridisk person än dödsbo,
2. Skattskyldig som är skyldig att i självdeklaration lämna uppgift om inkomst av näringsverksamhet,
3. Skattskyldig som är företagsledare eller delägare i fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag, företag som enligt 3 § 12 a mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag eller, om uppgifter skall lämnas enligt 2 kap. 24 § LSK, i företag som upphört att vara sådant företag,
4. Skattskyldig som enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483) skall redovisa utgående och ingående mervärdesskatt i sin självdeklaration.

Handelsbolag och registreringspliktigt rederi skall lämna handelsbolagsuppgifter senast den 31 mars taxeringsåret (2 kap. 25 § tredje stycket jämförd med 28 § andra stycket LSK).

Har den som är skyldig att lämna deklaration eller handelsbolagsuppgifter efter ansökan beviljats anstånd till en senare tidpunkt än den ordinarie, medför detta inte att deklarationstidpunkten senareläggs också för andra personer. Ett beviljat anstånd gäller således endast för den person som omfattas av anståndsbeslutet.

Stiftelse eller förening som skall lämna föreningsuppgift skall lämna dessa senast den 31 mars (2 kap. 26 § fjärde stycket LSK).

4 Skäl till anstånd

Den som visar att han är förhindrad på grund av särskilda omständigheter att lämna självdeklaration inom föreskriven tid, får beviljas anstånd.

Rekommendationer:

Om ansökan saknar uppgift om anledningen till varför sådant hinder föreligger bör sökanden få tillfälle att komplettera ansökan i detta avseende.

Som skäl för anstånd att lämna deklaration bör godtas att den deklarationsskyldige befinner sig på resa eller på grund av arbetsförhållandena är förhindrad att besöka hemorten under den tid då deklarationen normalt måste upprättas (sjömän, fiskare, resemontörer, skogsarbetare, personal i FN-tjänst utomlands m.fl). För kortvarig semesterresa inom eller utom riket bör anstånd inte medges.

Anstånd bör vidare medges när den deklarations-eller uppgiftsskyldige inte i tid kunnat få sakkunnig hjälp att deklarera eller att lämna handelsbolagsuppgifter. I dessa fall bör krävas att vederbörandes inkomstförhållanden är så komplicerade eller verksamhetens omfattning så betydande att sakkunnig hjälp erfordras. Anstånd bör också kunna medges om väsentligt underlag för deklarationen eller handelsbolagsuppgifterna inte kunnat erhållas i tid. För börsnoterade eller andra mycket stora företag kan verksamhetens omfattning i sig motivera anstånd.

I och med att deklarationstidpunkten ändrats till den 2 maj taxeringsåret för dem som skall lämna förenklad självdeklaration, har dessa fått avsevärt längre tid på sig efter inkomstårets slut med att få sakkunnig hjälp eller att själva upprätta deklarationsbilagor. Anstånd efter den 2 maj bör därför normalt inte medges för nämnda deklarationsskyldiga enbart på grund av att sakkunnig hjälp erfordras eller att deklarationsbilagor behöver upprättas.

5 Sjukdom

Sjukdom är laga förfall dvs. en giltig ursäkt att inte lämna deklaration i rätt tid. Anstånd behövs därför inte.

Rekommendationer:

Den som ändå söker anstånd på grund av sjukdom bör få veta att anstånd inte behövs. Detta sker genom att myndigheten skickar blankett RSV 2603, "Meddelande, Angående anstånd i samband med sjukdom".

Även sjukdom hos firmatecknare kan utgöra laga förfall för juridisk person som denne företräder om annan behörig firmatecknare inte finns att tillgå.

6 Anståndstiden

Anstånd att lämna deklaration eller handelsbolagsuppgifter får inte medges längre än till utgången av maj månad under taxeringsåret utan att synnerliga skäl föreligger. Vad som utgör synnerliga skäl kan inte anges generellt utan får bedömas från fall till fall.

Rekommendationer:

Anståndsreglerna får inte uppfattas så att anstånd alltid kan erhållas till den 31 maj under taxeringsåret. Anstånd bör inte medges för längre tid än som behövs i det enskilda fallet och inte i något fall längre än till den 15 juni under taxeringsåret.

7 Anstånd att lämna föreningsuppgifter

Som nämnts i inledningen saknas uttryckliga bestämmelser om anstånd för det fall att en förening eller stiftelse skall lämna föreningsuppgifter för hela eller en del av sin verksamhet.

Rekommendationer:

Om en förening eller stiftelse som skall lämna självdeklaration beviljas anstånd får anståndsbeslutet också anses omfatta föreningsuppgifterna. Detsamma bör gälla vid byråanstånd.

Förening eller stiftelse som endast skall lämna föreningsuppgifter bör medges anstånd med detta under samma förutsättningar som föreskrivs för deklarationsskyldig i 2 kap. 32 § första stycket LSK.

Vad som ovan sagts i avsnitt 2, 4 och 6 beträffande handelsbolagsuppgifter samt i avsnitt 5 bör tillämpas för förening eller stiftelse som endast skall lämna föreningsuppgift.

8 Leverans av deklarationer m.m. enligt tidplan

Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklaration, kan efter ansökan erhålla tillstånd att lämna deklarationer för sina klienter enligt tidplan (byråanstånd) under tiden den 1 april - den 15 juni under taxeringsåret. Tillstånd för sådan successiv leverans får endast omfatta skattskyldiga som skall lämna särskild självdeklaration senast den 31 mars enligt avsnitt 3 ovan. Ansökan görs hos och prövas av skattemyndigheten i den region inom vilket sökanden utövar sin näringsverksamhet.

Rekommendationer:

Tillstånd för sådan successiv leverans som anges i 2 kap. 33 § LSK bör även kunna omfatta handelsbolag och registreringspliktiga rederier som skall lämna handelsbolagsuppgifter samt stiftelser eller föreningar som skall lämna föreningsuppgifter senast den 31 mars under taxeringsåret (jfr avsnitt 3 ovan).

Ansökan om tillstånd att lämna deklarationer, handelsbolagsuppgifter och föreningsuppgifter enligt tidplan bör lämnas minst tio dagar före den 31 mars taxeringsåret på blankett RSV 2604 "Anståndsansökan, Enligt tidplan". Till ansökan skall fogas en förteckning över de deklarations- eller uppgiftsskyldiga. Förteckningen bör lämnas på blankett RSV 2605 "Förteckning". Ansökan och förteckning kan även lämnas på ADB-medium. Lämnas uppgifter om leveransplan och klientförteckning via ADB-medium, behöver ansökningsblanketten (RSV 2604) inte lämnas in. (Se Teknisk beskrivning, RSV 269). Beslut om byråanstånd meddelas endast sökanden. De i förteckningen upptagna deklarations- eller uppgiftsskyldiga meddelas således inte. Skattemyndigheten kan besluta att viss deklarations- eller uppgiftsskyldig i förteckningen inte skall omfattas av byråanståndet.

Sökanden, som lämnar huvuddelen av de deklarations-eller uppgiftsskyldigas deklarationer eller räkenskapsuppgifter på ADB-medium, kan få en leveransplan som är mer generös än när uppgifterna lämnas på blankett.

Av 2 kap. 33 § LSK följer att tidplan inte får omfatta tid efter den 15 juni under taxeringsåret.

Enligt 2 kap. 33 § LSK skall, om tillstånd medges, de deklarationsskyldiga som är upptagna i förteckningen, anses ha erhållit anstånd med att lämna deklaration till den dag då denna senast får avlämnas enligt tidplanen.

Rekommendationer:

Motsvarande får anses gälla för uppgiftsskyldiga som medtagits i förteckningen.

Den deklarations- eller uppgiftsskyldige ansvarar för att hans deklaration, handelsbolagsuppgifter respektive föreningsuppgifter avlämnas senast denna dag.

Sökande som i väsentlig omfattning avviker från uppgjord tidplan kan få möjligheten till anstånd i denna form beskuren.

¹Beträffande 1995 - 1998 års taxeringar, se RSV S 1994:17. Ändringarna i förhållande till RSV S 1994:17 är huvudsakligen av redaktionell art och föranledda främst av anpassningen till skattebetalningslagen (1997:483).

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering och ersätter RSV S 1994:17.