Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:33

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:13) om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen att det i RSV:s rekommendationer m.m. (RSV S 1998:13) om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen skall införas ett nytt avsnitt, 8.1 av följande lydelse:

8.1 Till fördel för det allmänna

Rekommendationer:

Om det vid utredning framstår som sannolikt att skattefordringen kommer att bli betald inom en snar framtid och ett överlämnande av fordringen för indrivning skulle minska statens möjlighet att få betalt bör sådana synnerliga skäl för anstånd som avses i lagrummet anses föreligga. Statens krav på snabb betalning och minsta möjliga förlustrisk bör vara vägledande vid bedömningen.

Om den skattskyldige har andra obetalda skulder till skattemyndigheten eller finns i kronofogdemyndighetens register med obetalda skulder är detta skäl som talar emot anstånd enligt denna punkt. Den skattskyldige eller, såvitt gäller juridisk person, företrädaren bör inte ha förekommit i sammanhang som gör att dennes oförvitlighet kan ifrågasättas, t.ex. på grund av tvivelaktiga och vidlyftiga bolagskonstruktioner eller tidigare konkurser.

Anståndet behöver inte omfatta hela beloppet. Om den skattskyldige har möjlighet att betala delar av beloppet bör skattemyndigheten i anståndsbeslutet föreskriva när de olika delbeloppen ska betalas.

Anstånd får inte beviljas under längre tid än som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Normalt bör inte betalningarna spridas ut över en längre tidsperiod än tre månader (prop. 1996/97:100 s. 614).

Ändringen i dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. den 1 november 1998.