Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:30

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i SMZ Industrier AB mot aktier m.m. i Zeteco AB

Styrelsen för Zeteco AB (Zeteco) beslutade den 22 december 1997 att lämna ett villkorat offentligt erbjudande till innehavarna av aktier i SMZ Industrier AB (SMZ) att överlåta sina aktier i SMZ mot likvid i form av nyemitterade aktier i Zeteco.

Villkor

Alternativ 1

För varje åttatal (8) aktier i SMZ skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i Zeteco.

Alternativ 2

För varje 200-tal aktier i SMZ skulle erhållas en nyemitterad aktie av serie A och 24 nyemitterade aktier av serie B i Zeteco.

Erbjudandena skulle gälla under förbehåll att

1. respektive erbjudande accepterades i sådan utsträckning att Zeteco blev ägare till mer än 90 procent av såväl antalet aktier som röster i Zeteco dock med rätt för Zeteco att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning; samt

2. samgåendet, innan offentliggörande skett av att erbjudandena fullföljs, inte enligt SMZ:s och Zetecos gemensamma bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan liknande åtgärd.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 23 februari - 13 mars 1998.

Aktieägare i SMZ som hade accepterat erbjudandet hade rätt att återkalla gjord accept till dess att Zeteco offentliggjort beslut att fullfölja erbjudandet.

Det har upplysts att Zeteco den 17 mars 1998 offentliggjort beslut att fullfölja erbjudandet.

Det har vidare upplysts att Regeringen i beslut av den 29 april 1998 (Fi98/1012) lämnat medgivande för fysiska personer att tillämpa bestämmelsen i 27 § 4 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. För juridiska personer utom dödsbon skall således en realisationsvinstberäkning göras.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits. Avyttringspriset för en aktie i SMZ bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av en åttondedels (1/8) aktie av serie B i Zeteco vid den tidpunkten det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Med hänsyn till villkoren i erbjudandet bör bindande avtal anses ha förelegat den 17 mars 1998. Denna dag var lägsta betalkurs för en aktie av serie B i Zeteco 187 kr (aktier av serie A var inte noterade).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i SMZ

Kan tidpunkten för bytet inte visas, bör avyttringspriset för en aktie i SMZ, oavsett vilket alternativ som valts, beräknas till 23,38 kr:
(187 dividerat med 8 respektive 25 multiplicerat med 187 dividerat med 200)

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Zeteco

Anskaffningsvärdet för en aktie i Zeteco bör beräknas till 187 kr.