Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:27

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Getinge Industrier AB:s utdelning av aktier i Lifco AB

Ordinarie bolagsstämma i Getinge Industrier AB (Getinge) beslutade den 23 april 1998 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i Lifco AB (Lifco).

För varje aktie av serie A i Getinge skulle erhållas en femtedels aktie av serie A i Lifco, och för varje aktie av serie B i Getinge skulle erhållas en femtedels aktie av serie B i Lifco. Alltså berättigade fem aktier av serie A i Getinge till en aktie av serie A i Lifco, och fem aktier av serie B i Getinge till en aktie av serie B i Lifco.

Avstämningsdag för utdelningen var den 14 maj 1998. Sista dag för handel i Getinge-aktier inklusive rätt till utdelning av aktier var den 11 maj 1998. Första dag för handel exklusive rätt till utdelning av aktier var den 12 maj 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag likställs med utdelning. Enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) skall emellertid beskattning inte ske till den del utdelningen består av aktier om vissa förutsättningar föreligger.

Riksskatteverket har i skrivelse den 5 mars 1998, dnr 2033-98/901, gjort bedömningen att om utdelningen genomfördes på sådana villkor och på sådant sätt som skett var förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket SIL uppfyllda. Under sådana förhållanden skall enligt 27 § 2 mom. första stycket SIL det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Getinge fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Lifco så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Getinge, som motsvarar värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Sista dag för handel i Getinge-aktier inklusive rätt till utdelning av en femtedels aktie av serie A i Lifco för en aktie av serie A i Getinge och en femtedels aktie av serie B i Lifco för en aktie av serie B i Getinge var den 11 maj 1998, varvid lägsta betalkurs noterades till 170 kr. Första dag för handel utan rätt till utdelning var den 12 maj 1998, varvid lägsta betalkurs noterades till 160 kr. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör därför fördelas i relationen 160 kr : 170 kr respektive 10 kr : 170 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Getinge bör, oavsett aktieslag, 94 % (160:170) hänföras till dessa aktier och 6 % (10:170) till aktier i Lifco.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.