Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:26

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i SSAB

Ordinarie bolagsstämma i SSAB beslutade den 23 april 1998 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Inlösenbeloppet bestämdes sedermera till 208 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie i SSAB skulle erhållas en inlösenrätt, varvid A-aktie skulle ge inlösenrätt av serie A och B-aktie inlösenrätt av serie B. Åtta (8) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 28 april 1998.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 30 april - 29 maj 1998.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum under tiden 30 april - 26 maj 1998.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknades kunna ske omkring den 25 juni 1998.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43) förklarat att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall första notering på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Sista dag för handel i aktier med rätt till inlösenrätter var den 23 april 1998. Lägsta betalkurs för aktier av serie A var denna dag 152,50 kr och motsvarande betalkurs för aktier av serie B var 152 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 30 april 1998. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätter av serie A 5,75 kr och för inlösenrätter av serie B 5,50 kr.

Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 5,75:152,50 på inlösenrätter av serie A och 5,50:152 på inlösenrätter av serie B.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i SSAB, oavsett serie, bör 96 procent hänföras till dessa aktier och fyra (4) procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i SSAB blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med fyra (4) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av åtta (8) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i SSAB uppgår till 50 kr, övergår 2 kr (4 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 48 kr. Till detta värde kommer värdet av åtta (8) inlösenrätter, i detta fall 16 kr (8 x 2 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 64 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 48 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.