Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:24

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Swedish Match AB

Ordinarie bolagsstämma i Swedish Match AB (Swedish Match) beslutade den 29 april 1998 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Inlösenbeloppet skulle vara 35 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt. Tretton (13) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 8 maj 1998.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 13 maj - 12 juni 1998.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum under tiden 13 maj - 9 juni 1998.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske i slutet av juli 1998.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43) förklarat att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall noteringen på aktierna den sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet jämföras med den första noteringen på inlösenrätterna

Sista dag för handel i aktier i Swedish Match med rätt till inlösenrätter var den 5 maj 1998. Lägsta betalkurs för dessa aktier var denna dag 26,80 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 13 maj 1998. Lägsta betalkurs för dessa var denna dag 0,38 kr.

Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 0,38:26,80 på inlösenrätterna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Swedish Match bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Swedish Match blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med en (1) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av tretton (13) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Swedish Match uppgår till 20 kr, övergår 0,20 kr (1 procent av 20 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 19,80 kr. Till detta värde kommer värdet av tretton (13) inlösenrätter, i detta fall 2,60 kr (13 x 0,20 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 22,40 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 19,80 kr.

Dessa rekommendationer m. m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.