På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:23

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Svenska Handelsbanken AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Balder

Bolagsstämman för Svenska Handelsbanken AB (Handelsbanken) beslutade den 28 april 1998 att till sina stamaktieägare dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Fastighets AB Balder (Balder).

Villkor

För varje stamaktie i Handelsbanken skulle erhållas en aktieandel i Balder. Tio aktieandelar i Handelsbanken skulle berättiga till en aktie i Balder.

Innehav understigande 200 aktieandelar, för vilka sammanläggning till aktier i Balder inte begärts, samt udda aktieandelar skulle säljas genom Handelsbankens försorg.

Avstämningsdag för erhållande av aktieandelar avseende aktier i Balder skulle vara den 20 maj 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Emellertid har skatterättsnämnden i förhandsbeskaed den 27 mars 1998 (dnr 40-98/D) uttalat att utdelningen av aktierna i Balder är en sådan utdelning av aktier som avses i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Detta innebär att utdelningen inte skall beskattas.

Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Handelsbanken fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Balder så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Handelsbanken, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i Handelsbanken med rätt till utdelning av aktier i Balder var den 15 maj 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A noterades till 337 kr. Första dag för handel utan rätt till utdelning var den 18 maj 1998, varvid lägsta betalkurs noterades till 334 kr. Motsvarande noteringar för aktier av serie B var 319 respektive 316 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör därför fördelas mellan aktie och aktieandel i dessa relationer.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Handelsbanken bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent till aktieandelar i Balder.

Exempel: Om 100 aktier i Handelsbanken köpts för 5 000 kr (genomsnittligt anskaffningsvärde = 50 kr) övergår 50 kr (en procent av 5 000) till de tio aktierna i Balder, vilket medför ett genomsnittligt anskaffningsvärde på 5 kr för varje Balderaktie.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.