Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:23

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Svenska Handelsbanken AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Balder

Bolagsstämman för Svenska Handelsbanken AB (Handelsbanken) beslutade den 28 april 1998 att till sina stamaktieägare dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Fastighets AB Balder (Balder).

Villkor

För varje stamaktie i Handelsbanken skulle erhållas en aktieandel i Balder. Tio aktieandelar i Handelsbanken skulle berättiga till en aktie i Balder.

Innehav understigande 200 aktieandelar, för vilka sammanläggning till aktier i Balder inte begärts, samt udda aktieandelar skulle säljas genom Handelsbankens försorg.

Avstämningsdag för erhållande av aktieandelar avseende aktier i Balder skulle vara den 20 maj 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Emellertid har skatterättsnämnden i förhandsbeskaed den 27 mars 1998 (dnr 40-98/D) uttalat att utdelningen av aktierna i Balder är en sådan utdelning av aktier som avses i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Detta innebär att utdelningen inte skall beskattas.

Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Handelsbanken fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Balder så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Handelsbanken, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i Handelsbanken med rätt till utdelning av aktier i Balder var den 15 maj 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A noterades till 337 kr. Första dag för handel utan rätt till utdelning var den 18 maj 1998, varvid lägsta betalkurs noterades till 334 kr. Motsvarande noteringar för aktier av serie B var 319 respektive 316 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör därför fördelas mellan aktie och aktieandel i dessa relationer.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Handelsbanken bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent till aktieandelar i Balder.

Exempel: Om 100 aktier i Handelsbanken köpts för 5 000 kr (genomsnittligt anskaffningsvärde = 50 kr) övergår 50 kr (en procent av 5 000) till de tio aktierna i Balder, vilket medför ett genomsnittligt anskaffningsvärde på 5 kr för varje Balderaktie.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.