Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:22

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägare i Lundin Oil AB att förvärva aktier i Sodra Petroleum AB

Vid extra bolagsstämma i Lundin Oil AB (Lundin Oil), namnändrat från Sands Petroleum AB, den 17 mars 1998 beslutades att erbjuda aktieinnehavarna att förvärva aktier i det helägda dotterbolaget Sodra Petroleum AB (Sodra).

Villkor

Varje tvåtal aktier i Lundin Oil, oavsett serie, skulle berättiga till köp av en (1) aktie i Sodra. För varje aktie i Lundin Oil skulle erhållas en inköpsrätt. Två inköpsrätter skulle således medföra rätt att teckna en aktie i Sodra.

Priset skulle vara 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag skulle vara den 27 mars 1998 och sista dag för handel i Lundin Oil inklusive inköpsrätt skulle vara den 24 mars 1998.

Anmälan om teckning av aktier i Sodra skulle ske under tiden 2 - 23 april 1998.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i ett annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde m.m.

Har erhållen inköpsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens värde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas till medianvärdet av inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden bör värdet av en inköpsrätt beräknas till 0,15 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i Sodra

De förvärvade aktierna bör anses erhållna den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie i Sodra förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 7,80 kr [7,50 + (2 x 0,15)] per aktie.

Har aktie i Sodra förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde bör då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen och 7,50 kr per aktie.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.