Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:21

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägarna i Investor AB att förvärva aktier i Saab AB

Styrelsen för Investor AB (Investor) beslutade den 7 maj 1998 att erbjuda Investors aktieägare att med stöd av inköpsrätter förvärva aktier av serie B i Saab AB (Saab).

Villkor

Varje aktie i Investor, oavsett aktieslag, skulle berättiga till erhållande av en inköpsrätt. Fyra inköpsrätter skulle berättiga till köp av en aktie i Saab för 45 kr. Kontant utdelning skulle inte förekomma i samband med erhållandet av inköpsrätterna.
Avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter skulle vara den 22 maj 1998.
Anmälan om köp skulle ske under tiden 26 maj- 16 juni 1998.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde

Har erhållen inköpsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens marknadsvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas med utgångspunkt i inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden bör värdet av en inköpsrätt beräknas till 10 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i Saab

De förvärvade aktierna bör anses erhållna den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie i Saab förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 85 kr [45 + (4 x 10)] per aktie.

Har aktie i Saab förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde kan då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen och 45 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.