Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:20

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av inlösen av aktier i ASG AB (publ)

Bolagsstämman i ASG AB (ASG) beslutade den 18 mars 1998 att sätta ned bolagets aktiekapital i samband med inlösen av var fjärde aktie i ASG.

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt oavsett aktieslag. Fyra (4) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie av valfritt slag till inlösenbeloppet 280 kr.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 26 mars 1998.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 2 - 24 april 1998.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum under tiden 2 - 21 april 1998.

Sista dagen handel skedde med rätt till inlösenrätter till aktier av serie B var den 23 mars 1998. Lägsta betalkurs på aktier av serie B i ASG var denna dag 208 kr. Första dagen för handel med inlösenrätter var lägsta betalkurs för dessa 16 kr. Varken aktier av serie A eller inlösenrätter till aktier av serie A var föremål för börsnotering.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske vid månadsskiftet maj/juni 1998.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43) förklarat att inlösenrätter skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet. Vid sådant förhållande skall första notering på inlösenrätten jämföras med kursen på aktien sista dag den var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet. Av aktiens genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 16/208 på inlösenrätten.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i ASG, oavsett aktieslag, bör 92 procent hänföras till dessa aktier och åtta (8) procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i ASG blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med åtta (8) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av fyra (4) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i ASG uppgår till 50 kr, övergår fyra (4) kr (8 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 46 kr. Till anskaffningsvärdet för inlöst aktie kommer värdet av fyra (4) inlösenrätter, i detta fall 16 kr (4 x 4 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 62 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 46 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.