Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:19

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Diligentia AB:s 1998:19 utdelning av aktier i Asticus AB

Bolagsstämman för Diligentia AB (Diligentia) beslutade den 24 mars 1998 att till sina aktieägare dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Asticus AB (Asticus) namnändrat från Diligentia International AB. Samtidigt beslutades om utdelning av ett kontant belopp om en krona per aktie i Diligentia.

För varje aktie i Diligentia skulle erhållas en halv aktie i Asticus. Två aktier i Diligentia skulle sålunda berättiga till en aktie i Asticus.

Avstämningsdag för kontant utdelning och utdelning av aktierna var den 1 april 1998. Sista dag för handel i Diligentia-aktier med rätt till utdelning av aktier och kontant belopp och var den 27 mars 1998.

RSV har i brevsvar till Diligentia den 16 februari 1998 (dnr 1327-98/901) ansett att 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) är tillämplig på utdelningen.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Utdelningen av aktierna i Asticus har emellertid genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket SIL är uppfyllda. Det innebär att utdelningen inte skall beskattas.

Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Diligentia fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Asticus så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Diligentia, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Sista dag för handel i Diligentia-aktier med rätt till utdelning av ett kontant belopp om en krona per aktie samt aktier i Asticus var den 27 mars 1998, varvid lägsta betalkurs noterades till 121 kr. Första dag för handel utan rätt till utdelning var den 30 mars 1998, varvid lägsta betalkurs noterades till 76,50 kr. Utan kontant utdelning om en krona hade denna kurs - allt annat lika - varit 77,50 kr. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör därför fördelas i relationen 77,50 : 121,00 respektive 43,50 : 121,00.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Diligentia bör 64 procent (77,50:121) hänföras till dessa aktier och 36 procent (43,50:121) till aktier i Asticus.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.