Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV 1998:10

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Kalmar Industries AB (publ)

Bolagsstämman i Kalmar Industries AB (Kalmar) beslutade den 24 oktober 1997 att sätta ned bolagets aktiekapital i samband med inlösen av var tionde aktie i Kalmar.

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt oavsett aktieslag. Tio (10) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie till inlösenbeloppet 200 kr.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 29 oktober 1997.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 31 oktober - 20 november 1997.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum under tiden 31 oktober - 17 november 1997.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske den 5 december 1997.

Sista dagen handel skedde med rätt till inlösenrätter var lägsta betalkurs på aktier i Kalmar 144 kr. Första dagen för handel med inlösenrätter var lägsta betalkurs för dessa 6,20 kr.

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43)förklarat att anskaffningsvärdet för aktier som berättigar till inlösen skall fördelas mellan dessa aktier och inlösenrätterna i förhållande till deras marknadsvärden.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Kalmar bör, 96 procent hänföras till dessa aktier och fyra (4) procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Kalmar blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med fyra (4) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av tio (10) inlösenrätter.
Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Kalmar uppgår till 50 kr, övergår två (2) kr (4 procent av 50) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 48 kr. Till detta värde kommer värdet av tio (10) inlösenrätter, i detta fall 20 kr (10 x 2 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 68 kr. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 48 kr.

Dessa rekommendationer m. m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.