Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:6

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Nordifagruppen AB att förvärva aktier i NordiTube AB

Ordinarie bolagsstämma i Nordifagruppen AB (Nordifagruppen) beslutade den 10 april 1997 att erbjuda aktieägarna att förvärva aktier i dotterbolaget NordiTube AB (NordiTube).

Villkor

För varje aktie i Nordifagruppen skulle erhållas en (1) inköpsrätt. Tre (3) inköpsrätter skulle berättiga till att teckna en (1) nyemitterad aktie i NordiTube.

Priset skulle vara 10 kr per aktie. Courtage skulle inte utgå.

Avstämningsdag skulle vara den 15 april 1997.

Aktier i Nordifagruppen skulle noteras exklusive inköpsrätt från och med den 11 april 1997.

Anmälan om teckning av aktie i NordiTube skulle ske under tiden 29 april - 16 maj 1997.

För varje tecknad aktie i NordiTube skulle erhållas en köpoption med rätt att av Nordifagruppen förvärva ytterligare en aktie i NordiTube. Priset på denna aktie kom senare att bestämmas till 10 kr.

Anmälan om förvärv av aktier med stöd av köpoptioner skulle ske under tiden 16 - 27 juni 1997.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i ett annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde m.m.

Har erhållen inköpsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens värde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas med utgångspunkt i inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden kan värdet av en inköpsrätt beräknas till 1,80 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

2. Anskaffningsvärden för aktierna i NordiTube

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet för nyemitterad aktie i NordiTube och för köpoption. Av punkt 1 ovan framgår att det del av anskaffningsvärdet som skall fördelas uppgår till 5,40 kr (3 x 1,80). Fördelningen bör göras med hänsyn till förhållandena då inköpsrätterna utnyttjades. Vid denna tidpunkt förelåg emellertid inga noteringar, som kan tjäna till vägledning. Under sådana omständigheter bör till köpoptionen hänföras så stort belopp som motsvaras av medianvärdet av de först noterade betalkurserna för köpoptionerna. Detta värde var 1,50 kr.

Har nyemitterad aktie i NordiTube förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 13,90 kr (10 + 5,40-1,50) per aktie.

Har aktie i NordiTube förvärvats genom att köpoptionen utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 11,50 kr (10 + 1,50).

Har nyemitterad aktie i Norditube förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av det anskaffningsvärde, som skall fördelas på denna aktie och på köpoptionen. Av köpeskillingen bör då 1,80 kr hänföras till köpoptionen och resterande del till aktien.

Har aktie i NordiTube förvärvats genom köp av köpoption, utgör denna köpeskilling del av anskaffningsvärdet.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.