Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:4

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Frontline AB mot aktier i Frontline Ltd

Styrelsen för Frontline Ltd beslutade den 13 maj 1997 att lämna ett villkorat offentligt erbjudande till aktieägarna i Frontline AB att överlåta sina aktier till Frontline Ltd, baserat på Bermuda.

Villkor

För varje aktie i Frontline AB skulle erhållas en nyemitterad aktie i Frontline Ltd. Som ytterligare villkor gällde att erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Frontline Ltd blev ägare till mer än 90 procent av aktierna och röstetalet i Frontline AB efter full konvertering av förlagslån. Dessutom skulle de nyemitterade aktierna i Frontline Ltd godkännas för notering på Oslo Börs. Förvärvet fick inte heller, enligt Frontline Ltd:s bedömning, helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av omständighet som låg utanför Frontline Ltd:s kontroll.

Courtage skulle inte erläggas.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 2 juni - 27 juni 1997.

Återkallelse av gjord accept kunde inte ske.

I presskommuniké den 1 juli 1997 har styrelsen för Frontline Ltd meddelat att man blivit ägare till aktier och konvertibler i Frontline AB motsvarande mer än 90 procent av aktier och röster i bolaget efter full konvertering. Samtidigt meddelades att man fullföljer erbjudandet och de aktieägare som inte accepterat erbjudandet under den ordinarie anmälningstiden, erbjöds att under tiden fram t.o.m. den 25 juli 1997 (såsom det slutligen bestämts) lämna in sina aktier för byte med i övrigt oförändrade villkor.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. På motsvarande sätt utgör marknadsvärdet för den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Frontline AB

Avyttringspriset för aktie i Frontline AB, vilken lämnats in under den ordinarie anmälningstiden, bör beräknas med utgångspunkt i värdet på en aktie i Frontline Ltd vid den tidpunkt, då Frontline Ltd förklarade att man fullföljde erbjudandet, d.v.s. den 1 juli 1997. Då aktierna i Frontline Ltd inte var noterade vid denna tidpunkt, utan först den 7 juli 1997, bör såsom avyttringspris anses medianvärdet av lägsta betalkurser under de första dagar aktien var föremål för notering. Vid sådant förhållande blir avyttringspriset 30,52 kr (28,90 norska kr) och med en omräkningskurs på SEK/NOK 105,60/100.
För de aktier som lämnats in för byte efter den ordinarie anmälningstiden, dock senast den 25 juli 1997, bör avyttringspriset, om inte annat kan visas, beräknas med ledning av medianvärdet av de lägsta betalkurser som noterades för aktie i Frontline Ltd fram till denna tidpunkt.
Vid sådant förhållande blir avyttringspriset 31,98 kr (30,50 NOK och med en omräkningskurs på SEK/NOK 104,85/100).

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Frontline Ltd

Den erhållna egendomen bör anses förvärvad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten. Värdet bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats ovan. Anskaffningsvärdet för en aktie i Frontline Ltd kan beräknas till 30,52 kr om accept skett under den ordinarie anmälningstiden och till 31,98 kr om anmälan skett efter denna tid, dock senast den 25 juli 1997.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.