Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:31


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Skanska AB

Vid extra bolagsstämma den 23 maj 1997 i Skanska AB (Skanska) beslutades att erbjuda aktieägarna att lösa in aktier mot kontant betalning i samband med nedsättning av aktiekapitalet.

För varje aktie skulle erhållas en inlösenrätt. Tio inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en aktie av valfri serie mot erhållande av 400 kr kontant.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter skulle vara den 28 maj 1997, varför sista dag för handel i aktie med rätt till inlösen skulle vara den 23 maj 1997.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 3 juni - 2 juli 1997. Den som inte lämnat anmälan under nämnda tid skulle förlora rätten att deltaga i inlösenprogrammet.

Handel i inlösenrätter skulle äga rum under tiden 3 juni - 27 juni 1997 vid Stockholms Fondbörs.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske omkring den 27 augusti 1997.

Sista dagen handel skedde i aktier med rätt till inlösenrätter var lägsta betalkurs på aktier av serie B i Skanska 329 kr. Första dagen för handel med inlösenrätter var deras lägsta betalkurs 7,50 kr.

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 avseende överklagat förhandsbesked förklarat att anskaffningsvärdet för aktier som berättigar till inlösen skall fördelas mellan dessa aktier och inlösenrätterna i förhållande till deras marknadsvärden.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Skanska bör 98 procent hänföras till dessa aktier och 2 procent till inlösenrätter.

Rekommendationen innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Skanska blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med 2 procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av 10 inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Skanska uppgår till 200 kr, övergår 4 kr (2 procent av 200) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 196 kr. Till detta värde kommer värdet av 10 inlösenrätter, i detta fall 40 kr (10 x 4 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 236 kr. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 196 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.