Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:29


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. avseende fördelning av anskaffningsvärde för aktier respektive teckningsoptioner i North Atlantic Natural Resources AB

Vid extra bolagsstämma den 16 maj 1997 beslutades att institutioner samt allmänheten i Sverige skulle erbjudas att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i North Atlantic Natural Resources AB (NAN).

Försäljningen till allmänheten skulle avse poster om 500 units, varvid varje unit bestod av en aktie och en teckningsoption.

Priset per unit skulle vara 25 kr.

Anmälan om förvärv av units skulle ske under tiden 26 maj - 5 juni 1997.

För dem som accepterade erbjudandet bör den erlagda anskaffningskostnaden fördelas med ledning av medianvärdet av de först noterade kurserna avseende aktier respektive teckningsoptioner i NAN.

Detta medianvärde var för aktierna 16,40 kr och för teckningsoptionerna 5 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för en unit bör 77 procent belöpa på aktien och 23 procent på teckningsoptionen.

Om den totala anskaffningskostnaden uppgick till 25 kr, belöper 19,25 kr på aktien och 5,75 kr på teckningsoptionen.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.