Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:11

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Electrolux utdelning av aktier i Gränges AB

Bolagsstämman i AB Electrolux (Electrolux) beslutade den 29 april 1997 att dela ut - förutom ett kontant belopp om 12,50 kr per aktie i Electrolux - samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Gränges AB (Gränges).

För varje aktie i Electrolux, oavsett aktieslag, erhölls en halv aktie i Gränges. Således berättigade två aktier i Electrolux till en aktie i Gränges.

Avstämningsdagen för kontantutdelningen var den 5 maj 1997.

Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Gränges var den 20 maj 1997.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning. Enligt särskild lagstiftning i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) skall beskattning emellertid inte ske till den del utdelningen består av aktier och om vissa förutsättningar föreligger.

Riksskatteverket (RSV) har i skrivelse av den 28 februari 1997 (dnr 1988-97/901) gjort bedömningen att reglerna i 3 § 7 mom. fjärde stycket SIL är tillämpliga. Under sådana omständigheter skall utdelningsbeskattning inte ske utan i stället skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Electrolux fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Gränges så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Electrolux, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Electrolux bör, oavsett aktieserie, 90,5 procent hänföras till dessa aktier och 9,5 procent till aktier i Gränges.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.