Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:10

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Investment AB Latours utdelning av aktier i AB Fagerhult och SäkI AB

Bolagsstämman i Investment AB Latour (Latour) beslutade den 24 april 1997 att dela ut samtliga aktier i de helägda aktiebolagen AB Fagerhult (Fagerhult) och SäkI AB (SäkI).

För varje aktie i Latour, oavsett aktieslag, erhölls en aktie i Fagerhult och en aktie i SäkI jämte en kontant utdelning om 11 kr.

Avstämningsdagen för utdelningen var den 29 april 1997, innebärande att sista dag för handel med Latour-aktie inklusive rätten att erhålla utdelning var den 24 april 1997.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning. Enligt särskild lagstiftning i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall beskattning emellertid inte ske till den del utdelningen består av aktier och vissa förutsättningar föreligger.

Det har upplysts att enligt ett den 25 februari 1997 meddelat förhandsbesked föreligger förutsättningar för skattefrihet enligt ovan angivna lagrum. Under sådana omständigheter skall således utdelningsbeskattning inte ske utan i stället skall det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Latour fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Fagerhult och SäkI så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Latour, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Anskaffningsvärdet för de utdelade aktierna bör därefter fördelas med ledning av de först noterade kurserna för respektive aktie.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A i Latour bör 85,2 procent hänföras till dessa aktier och 14,8 procent till aktier i Fagerhult och SäkI.

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie B i Latour bör 82,2 procent hänföras till dessa aktier och 17,8 procent till aktier i Fagerhult och SäkI.

Den del av anskaffningsvärdet som belöper på aktier i Fagerhult och SäkI bör fördelas så, att på aktie i Fagerhult belöper 43 procent och på aktie i SäkI 57 procent.
Detta innebär att av ursprungliga anskaffningsvärdet för aktie av serie A i Latour hänförs 6,36 procent till aktie i Fagerhult och 8,44 procent till aktie i SäkI. Av ursprungliga anskaffningsvärdet för aktie av serie B i Latour hänförs 7,65 procent till aktie i Fagerhult och 10,15 procent till aktie i SäkI.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års taxering.