Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:37

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i SwePart AB mot aktier m.m. i Hexagon AB.

Styrelsen för Hexagon AB (Hexagon) beslutade den 24 augusti 1996 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i SwePart AB (SwePart) att överlåta sina aktier till Hexagon.

Villkor

För varje helt sjutal (7) aktier av serie A i SwePart skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i Hexagon samt 200 kr kontant.

För varje helt sjutal (7) aktier av serie B i SwePart skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i Hexagon samt 172 kr kontant.

För överskjutande antal aktier av serie A eller B i SwePart skulle erbjudas kontant likvid.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 24 oktober - 13 november 1996 (den ordinarie anmälningsperioden).

Övriga villkor

Som ytterligare villkor gällde att erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att Hexagon skulle bli ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i SwePart representerande mer än 90 procent av det totala antalet röster i SwePart. Hexagon förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. Förvärvet fick inte heller - enligt Hexagons bedömning - helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av omständighet som låg utanför Hexagons kontroll.

Aktieägare i SwePart som hade accepterat erbjudandet hade rätt att återkalla lämnad accept innan Hexagon offentliggjort att man skulle fullfölja erbjudandet, eller om sådant offentliggörande inte skett under anmälningstiden, senast klockan 15.00 den sista dag då anmälan kunde ske.

Hexagon fullföljde dock inte erbjudandet förrän den 15 november 1996 genom att då offentligt tillkännage att erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att Hexagons innehav översteg 90 % och att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet.

Samtidigt förlängdes anmälningstiden till och med den 16 december 1996.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. På motsvarande sätt utgör marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den erhållna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i SwePart

Avyttringspriset bör beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen samt värdet på en aktie av serie B i Hexagon vid den tidpunkt då ett för båda parter bindande avtal förelåg. För de aktieägare som accepterat erbjudandet under tiden 24 oktober - 13 november 1996 bör tidpunkten för bindande avtal, med hänsyn till de i erbjudandet uppställda villkoren, anses vara den 15 november 1996. Denna dag var lägsta noterade betalkurs för en aktie i Hexagon 145,50 kr. Varje aktie i SwePart av serie A bör under sådana förhållanden anses avyttrad för (200/7 + 145,50/7 =) 49,36 kr. Varje aktie av serie B i SwePart bör då anses avyttrad för (172/7 + 145,50/7 =) 45,36 kr.

För de aktieägare som accepterat erbjudandet efter den ordinarie anmälningstidens utgång, dock senast den 16 december 1996 bör aktierna anses avyttrade vid accepttidpunkten. Avyttringspriset för varje aktie i SwePart bör under sådana förhållanden beräknas på nyss nämnda sätt men med utgångspunkt i noterad betalkurs för en aktie i Hexagon på acceptdagen. Kan tidpunkten för avyttringen inte visas, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av de noterade betalkurser som förelåg för en aktie av serie B i Hexagon under den tid då erbjudandet kunde accepteras med bindande verkan. Varje aktie av serie A i SwePart bör under sådana förhållanden anses avyttrad för (200/7 + 157/7 =) 51 kr.

Varje aktie av serie B i SwePart bör då anses avyttrad för (172/7 + 157/7 =) 47 kr.

Anskaffningsvärde för en aktie i Hexagon

Den erhållna egendomen bör anses förvärvad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten. Priset bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats ovan. För de aktieägare som accepterat erbjudandet under tiden 24 oktober - 13 november 1996 bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i Hexagon beräknas till 145,50 kr. För de aktieägare som accepterat erbjudandet under tid därefter, dock senast den 16 december 1996, bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i Hexagon beräknas till aktiens noterade värde vid accepttidpunkten. Kan förvärvstidpunkten inte visas, bör anskaffningsvärdet för varje aktie av serie B i Hexagon beräknas till 157 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.