Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:34

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har utgått att tillämpas vid preliminärskatteuppbörden 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering¹.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. för beskattning av ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem.

¹ Beträffande 1997 års taxering, se RSV S 1995:23.

1 Inledning

Kostnadsersättning är skattepliktig intäkt av tjänst enligt 32 § 1 mom. a) kommunalskattelagen (KL). Avdrag får göras för de kostnader som skall betalas med ersättningen, anvisningspunkt 4 till 32 § KL, med den begränsning som följer av 33 § 2 mom. KL.

För att underlätta beskattningen av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem har schablonbelopp tagits fram med vilka avdrag får göras om den skattskyldige inte kan visa att kostnaderna varit högre.

Schablonerna avser inkomståret 1997 och tillämpas vid preliminärskatteuppbörden 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering.

2 Allmänt om dagbarnvårdare i familjedaghem

Med dagbarnvårdare i familjedaghem avses arbetstagare som anställs för vård av anvisade barn i arbetstagarens hem (familjedaghemmet).

Vården i familjedaghemmet kan avse visst antal timmar per dag, halv dag, hel dag eller nattetid.

Dagbarnvårdare erhåller lön enligt avtal samt en viss omkostnadsersättning för att täcka kostnader som uppstår då dagbarn tas emot i det egna hemmet.

3 Omkostnadsersättningens omfattning

Svenska Kommunförbundet ger ut rekommendationer och anvisningar om omkostnadsersättning till dagbarnvårdare.

Omkostnadsersättningens storlek grundar sig på familjedaghemsutredningens förslag (SOU 1967:39) och beloppet har därefter räknats upp med långtidsindex. Av beloppet räknas 75 % upp med livsmedelsprisindex och 25 % med konsumentprisindex. Av omkostnadsersättningen utgör således 75 % ersättning för livsmedel och 25 % ersättning för övriga kostnader.

Omkostnadsersättningen avser att täcka kostnader för mathållning, slitage av möbler och övrig inredning samt smärre förbrukningsartiklar exempelvis disk-, tvätt- och skurmedel, toalett- och hushållspapper, tvål.

Kostnadsersättningen utgår med visst belopp per barn och dag om dagbarnet vistas hel dag i familjedaghemmet (mer än fem timmar per dag). Avser vistelsen fem timmar eller kortare tid per dag kan omkostnadsersättningen utgå antingen med halva beloppet som utgår för hel dag eller med visst belopp per timme. Ersättning utgår dock aldrig med lägre belopp än för tre timmar. Avser vistelsen övernattning utgår halvt dagsbelopp om kost tillhandahålls.

4 Beskattningen av omkostnadsersättningen

Omkostnadsersättningen är skattepliktig intäkt av tjänst för dagbarnvårdaren. De omkostnader som skall betalas med ersättningen får dock dras av som kostnader för tjänsten. Avdrag medges till den del de sammanlagda kostnaderna för tjänsten överstiger 1 000 kr, 33 § 2 mom. KL.

Om ersättningen inte räcker till för att betala omkostnaderna får bristen dras av mot intäkten av tjänsten i övrigt. Dock bör avdrag utöver anvisad ersättning medges endast om det visas att kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre.

Rekommendationer:

Avdrag bör medges med belopp som motsvarar erhållen omkostnadsersättning, dock högst med nedan angivna schablonbelopp, om den skattskyldige inte kan visa att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre.

För hel dag, mer än fem timmar - 46:00 kr per barn och dag.

För halv dag, fem timmar eller mindre - 23:00 kr per barn och dag.

5 Dagbarnvårdarens egna barn

Har dagbarnvårdaren eget barn som är inskrivet i kommunens barnomsorg och är barnet placerat i det egna hemmet med någon av föräldrarna som dagbarnvårdare skall omkostnadsersättningen för det egna barnet behandlas på samma sätt som ersättningen för de andra dagbarnen.

6 Preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgift
6.1 Preliminärskatt

Skattepliktig ersättning för kostnader som är förenade med tjänsten utgör, enligt 10 § uppbördslagen (1953:272) UBL, underlag för preliminär A-skatt endast om det är uppenbart att ersättningen avser kostnader som inte är avdragsgilla vid mottagarens inkomsttaxering eller om det överstiger avdragsgillt belopp.

Omkostnadsersättning som utgår med högst ovan angivna schablon utgör således inte underlag för preliminär A-skatt. Utgår ersättning med högre belopp ankommer det i första hand på utbetalaren att bedöma om det överskjutande beloppet är avdragsgillt vid mottagarens taxering, dvs. huruvida det skall ingå i underlaget för preliminär A-skatt enligt 10 § UBL.

6.2 Arbetsgivaravgifter

Kostnadsersättningar som undantas vid beräkning av preliminär A-skatt enligt 10 § UBL skall enligt 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter inte ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Omkostnadsersättning som uppgår till högst ovan angivna schablonbelopp är således inte avgiftsgrundande. Utgår ersättning med högre belopp ankommer det i första hand på utbetalaren att bedöma om det överskjutande beloppet är avdragsgillt vid mottagarens taxering, dvs. huruvida det skall ingå i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter enligt ovan.

6.3 Kontrolluppgift

Enligt 3 kap. 4 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK, skall den som betalat ut ersättning eller gett ut en förmån som utgör skattepliktig intäkt av tjänst lämna kontrolluppgift. Detta gäller enligt 3 kap. 6 § LSK oavsett om ersättningen utgått kontant eller på annat sätt eller utgjort ersättning för kostnader som mottagaren har betalat.

Omkostnadsersättningen redovisas som kostnadsersättning med totalt utgivet belopp. Ersättning som har bedömts utgöra underlag för preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter redovisas som lön.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid preliminärskatteuppbörden 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering.