Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:33

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas vid 1997 års taxering.¹

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas vid 1997 års taxering.

¹ Beträffande 1996 års taxering, se RSV S 1995:31

1 Inledning

Verksamhet med hästuppfödning beskattas vanligen som inkomst av näringsverksamhet. Ett utgående lager skall då redovisas.

Värdering skall göras enligt punkt 2 av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) KL.

Djur i jordbruk skall alltid anses som lager. De värden, som anges i RSV:s föreskrifter om beräkning av produktionskostnader för djur i jordbruk gäller inte för tävlings- eller ridhästar. I stället gäller enligt punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § KL att värdet av dessa får tas upp lägst till 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och allmänna saluvärdet.

För annan verksamhet inom inkomstslaget näringsverksamhet gäller att endast de djur som är avsedda för omsättning skall behandlas som omsättningstillgångar (lager) medan exempelvis eget avelssto behandlas som anläggningstillgång (inventarium). Av punkt 2 första stycket av anvisningarna till 24 § KL framgår att värdet på lager inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet (lägsta värdets princip).

Enligt en alternativregel får värdet bestämmas till lägst 97 procent av det samlade anskaffningsvärdet (punkt 2 tredje stycket av anvisningarna till 24 § KL).

Som anskaffningsvärde skall härvid för tillgång som den skattskyldige själv framställt anses direkta tillverkningskostnader ökade med den del av de indirekta tillverkningskostnaderna som belöper på tillgången.

Till ledning för värdering av lager av hästar fallna från eget eller förhyrt sto i verksamhet som avser uppfödning av tävlingshästar för trav-, galopp-, rid- och körsport samt andra ridhästar lämnar RSV följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Om det verkliga anskaffningsvärdet på lager av hästar inte kan visas får anskaffningsvärdet beräknas enligt följande.

Anskaffningsvärdet per bokslutsdagen beräknas som summan av de faktiska kostnaderna för boknings-, språng- och fölavgift samt träning, ökad med övriga kostnader för uppfödningen (tillverkningen) vilka normalt kan beräknas för resp. åldersklass enligt nedan.

Beräkningen av hästens ålder sker härvid med utgångspunkt i att ettårsdagen infaller den 1 januari året efter födelseåret.

Årsföl:18 000 kr
Ettåring:26 000 kr
Tvååring:34 000 kr
Treåring:42 000 kr
Dessa belopp gäller vid beräkning av inkomst av annan näringsverksamhet än jordbruk. För djur i jordbruk medräknas vid värderingen inte den del av uppfödningskostnaden som avser kostnaden för stoet. I ovan angivna beräknade kostnadsbelopp ingår kostnaden för sto med 15 000 kr för respektive åldersklass.

I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid 1997 års taxering.