Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:30

Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du1987:10) om existensminimum och förbehållsbelopp för preliminär och kvarstående skatt.

Riksskatteverket beslutar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen att Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1987:10) om existensminimum och förbehållsbelopp för preliminär och kvarstående skatt skall upphöra att gälla vid utgången av 1996.

De upphävda anvisningarna gäller fortfarande i tillämpliga delar såvitt avser kvarstående skatt enligt 1986 - 1989 års taxeringar och preliminär skatt avseende inkomståren 1987 - 1990.