Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:20


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Celsius AB:s utdelning av aktier i Enator AB

Celsius AB (Celsius) beslutade på ordinarie bolagsstämma den 12 juni 1996 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Enator AB (Enator).

För varje aktie i Celsius skulle erhållas en aktie i Enator.

Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Enator skulle vara den 17 juni 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Celsius fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Enator så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Celsius, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Celsius bör 39 procent hänföras till dessa aktier och 61 procent till aktier i Enator.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.