Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:17

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Sparbanken Sverige AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Tornet (RSV S 1996:17).

Bolagsstämman för Sparbanken Sverige AB (Sparbanken) beslutade den 24 april 1996 att för varje aktie i Sparbanken dela ut dels ett kontant belopp om 3,50 kr, dels en aktie i Fastighets AB Tornet (Tornet).

Avstämningsdagen för utdelning skulle vara den 29 april 1996.

I anslutning till utdelningsbeslutet genomfördes en sammanläggning av aktierna i Tornet, varvid tio aktier på nominellt 5 kr sammanlades till en aktie på nominellt 50 kr.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Sparbanken fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Tornet så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Sparbanken, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skattefördelningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Sparbanken bör 95 procent hänföras till dessa aktier och 5 procent till aktier i Tornet.

Då aktier i Tornet sammanlagts efter utdelningstidpunkten, erhåller varje aktie i Tornet 5 procent av anskaffningsvärdet av 10 aktier i Sparbanken.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.