Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:16

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Investor AB:s utdelning av köpoptioner i Scania AB (RSV S 1996:16).

Bolagsstämman för Investor AB (Investor) beslutade den 14 maj 1996 att för varje aktie i Investor dela ut dels ett kontant belopp om 29 kr, dels en köpoption i Scania AB (Scania).

Avstämningsdagen för utdelning av kontant belopp och köpoptionerna skulle vara den 3 juni 1996.

Enligt optionsvillkoren skulle fem köpoptioner medföra rätt att senast den 4 juni 1999 köpa en aktie av serie B i Scania för 180 kr.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla köpoptioner i annat bolag är att likställa med utdelning. Har därutöver kontant belopp erhållits, skall summan av förmånsvärdet och den kontanta utdelningen normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånsvärde för en köpoption i Scania

Förmånsvärdet för köpoptionerna i Scania bör bestämmas med ledning av de först noterade kurserna.

Under sådana omständigheter, kan förmånsvärdet för varje köpoption beräknas till 8,10 kr.

2. Anskaffningsvärde för en köpoption i Scania

Egendom, som utan vederlag erhålles såsom utdelning, bör anses anskaffad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten på sätt framgår av punkt 1 ovan.

Varje köpoption i Scania kan således anses anskaffad för 8,10 kr.

3. Anskaffningsvärde för en aktie i Scania

Har köpoptioner erhållits på grund av aktier i Investor och har utnyttjats för köp av aktier i Scania, blir anskaffningsvärdet för varje aktie i Scania 220,50 kr [180 + (5 x 8,10)].

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.