Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:15

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Svenska Handelsbanken Ab:s utdelning av aktier i Fastighets AB Näckebro (RSV S 1996:15).

Bolagsstämman för Svenska Handelsbanken Ab (Handelsbanken) beslutade den 23 april 1996 att till sina aktieägare dela ut samtliga aktier i Fastighets AB Näckebro (Näckebro).

För varje stamaktie i Handelsbanken skulle erhållas en tiondedel av en aktie (aktieandel) i Näckebro. Innehav understigande 200 aktieandelar, vilka inte skulle sammanläggas, och udda aktieandelar skulle säljas genom Handelsbankens försorg.

Avstämningsdagen för erhållande av aktieandelar skulle vara den 22 maj 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättnigarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Handelsbanken fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Näckebro så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Handelsbanken, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A eller B i Handelsbanken bör 95 procent hänföras till dessa aktier och 5 procent till aktieandelar i Näckebro.

Rekommendationen innebär att 5 procent av det gemensamma anskaffningsvärdet på aktierna i Handelsbanken övergår till aktierna i Näckebro.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.