Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:14

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB Kinnevik:s utdelning av aktier i NetCom Systems AB (RSV S 1996:14).

Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) beslutade på ordinarie bolagsstämma den 3 maj 1996 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NetCom Systems AB (NetCom Systems).

För varje aktie av serie A eller B i Kinnevik skulle erhållas en aktie av motsvarande slag i NetCom Systems.

Avstämningsdagen för utdelning av aktier i NetCom Systems skulle vara den 10 maj 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Kinnevik fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i NetCom Systems så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Kinnevik, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skattefördelningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier serie A i Kinnevik bör 68 procent hänföras till dessa aktier och 32 procent till aktier av serie A i NetCom Systems.

Av anskaffningsvärdet för aktier serie B i Kinnevik bör 69 procent hänföras till dessa aktier och 31 procent till aktier av serie B i NetCom Systems.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.