Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:13

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Jacobson & Widmarks utdelning av aktier i Benima Ferator Engineering AB (RSV S 1996:13).

Bolagsstämman för AB Jacobson & Widmark AB (J&W) beslutade den 9 maj 1996 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Benima Ferator Engineering AB (Benima). För varje aktie i J&W skulle erhållas en aktie i Benima.

Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Benima skulle vara den 24 maj 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i J&W fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Benima så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i J&W, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skattefördelningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i J&W bör 51 procent hänföras till dessa aktier och 49 procent till aktier i Benima.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.