Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:5

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i BPA AB (publ) att förvärva aktier i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm (publ) m.m.

Vid extra bolagsstämma i BPA AB (publ), BPA, beslutades den 5 oktober 1995 att aktieägarna i BPA skulle erbjudas att förvärva aktier i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm (publ), Storheden, samt skuldförbindelser förenade med avskiljbara optioner med rätt till nyteckning av aktier i BPA.

Villkor

För varje aktie i BPA, oavsett aktieslag, skulle erhållas en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter skulle berättiga till köp av två (2) units.

Varje unit skulle bestå av två (2) aktier i Storheden samt en (1) skuldförbindelse utgiven av BPA om nominellt 1 kr med en avskiljbar teckningsoption (BPA:s optionsrätt 1995/2000).

Priset per unit skulle uppgå till 6,60 kr. Skuldebrevet skulle omedelbart inlösas av Sparbanken Sverige AB (publ) i samband med anmälan varvid 5,60 kr per unit skulle erläggas. Courtage skulle inte erläggas.

Avstämningsdag skulle vara den 31 oktober 1995.

Anmälan om förvärv skulle ske genom samtidig kontantbetalning under tiden 8 - 29 november 1995.

Värdet av ingående egendom

Det har upplysts att lägsta noterad betalkurs för en aktie i Storheden under anmälningsperioden varierade mellan 2,10 kr och 2,36 kr. Det har vidare upplysts att lägsta noterade betalkurs för en teckningsrätt under den tid handel ägde rum varierade mellan 0,08 kr och 0,31 kr. Under aktuell period förekom inga noteringar avseende den avskiljbara teckningsoptionen.

Allmänt

Det förhållandet att en aktieägare erhåller rätten att till ett pris understigande marknadsvärdet teckna aktier i det egna bolaget utlöser normalt inte beskattning. Däremot aktualiseras en reavinstberäkning vid avyttring av en sådan rättighet.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i Storheden.

De erhållna aktierna bör anses förvärvade den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Har aktie förvärvats med stöd av teckningsrätter, bör anskaffningsvärdet för en aktie i Storheden beräknas med utgångspunkt i aktiens noterade värde vid accepttidpunkten.

Kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas med utgångspunkt i de noterade betalkurser som förelåg under den tid erbjudandet kunde utnyttjas. Under sådana förhållanden bör anskaffningsvärdet för varje aktie i Storheden beräknas till 2,20 kr.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en teckningsoption utgiven av BPA.

De erhållna teckningsoptionerna bör anses förvärvade den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Har teckningsoption förvärvats med stöd av teckningsrätter, bör anskaffningsvärdet för teckningsoptionen beräknas med ledning av kostnaden för en unit. Kostnaden fördelas på den i uniten ingående egendomen. Därvid bör värdet av varje aktie i Storheden beräknas enligt punkt 1 ovan. Värdet av skuldebrevet börmed hänsyn till omständigheterna beräknas till dess nominella belopp, 1 kr.

Kan inte annat visas, bör anskaffningsvärdet för en teckningsoption utgiven av BPA således beräknas till (6,60 - 1 - 2 x 2,20 =) 1,20 kr.

Har en unit förvärvats genom köp av teckningsrätter, bör köpeskillingen för dessa under sådana förhållanden läggas till priset på uniten.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.