Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:2

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1996 års taxering.

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1996 års taxering.¹

1 Inledning

Bestämmelser om särskilt grundavdrag för folkpensionärer finns i 48 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, punkt 1 av anvisningarna till 48 § KL och 8 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. RSV har utarbetat tabeller till ledning för beräkningen av avdraget.²

Skattskyldig, vars inkomst till inte obetydlig del utgjorts av folkpension, är berättigad till särskilt grundavdrag.

2 Definitioner och begrepp

2.1 Folkpension

Med folkpension förstås i detta sammanhang dels ålderspension, förtidspension, sjukbidrag, omställningspension och särskild efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL), dels änkepension enligt lagen (1988:881) om ändring i AFL, dels hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension. Som folkpension behandlas även pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott och sådan del av tilläggspension, ATP, som medfört minskning av pensionstillskottet. Ålders-, förtids- eller efterlevandepension, som betalas ut enligt utländsk lagstiftning om social trygghet och som utgår enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för folkpension, skall behandlas som folkpension vid avdragsberäkningen, om skattskyldighet för utbetalningen föreligger i Sverige.

Som folkpension räknas inte barnpension eller vårdbidrag enligt AFL eller delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring.

2.2 Inte obetydlig del

Folkpensionen anses utgöra en inte obetydlig del av inkomsten om den uppgått till minst 6 000 kr eller, om beloppet varit lägre, till minst en femtedel av den sammanräknade inkomsten, dvs. summan av inkomster från olika inkomstslag. Om folkpensionen reducerats med hänsyn till yrkesskadelivränta skall det oreducerade beloppet ligga till grund för denna bedömning.

2.3 Ensamstående respektive gift folkpensionär

Med ensamstående folkpensionär avses person som under hela eller en del av beskattningsåret fått folkpension med belopp som tillkommer ensamstående folkpensionär eller gift folkpensionär vars make inte har folkpension.

Med gift folkpensionär avses person som fått folkpension endast med belopp som tillkommer gift vars make också har folkpension.

3 Deklarationsskyldighet

Utöver de allmänna reglerna om deklarationsskyldighet enligt 2 kap. 4 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK, gäller vissa särskilda regler för folkpensionärers deklarationsskyldighet.

I stället för den vanliga deklarationspliktsgränsen för inkomst av tjänst gäller för folkpensionär, utom för den som har förtidspension eller sjukbidrag, att deklaration enligt 2 kap. 6 § LSK inte behöver lämnas om inkomsten uteslutande består av folkpension och pensionstillskott eller motsvarande ATP och denna inkomst inte överstiger 53 003 kr för ensamstående folkpensionär och 46 881 kr för gift folkpensionär. För person som uppbär förtidspension eller sjukbidrag gäller den vanliga deklarationspliktsgränsen 8 900 kr.

4 Beräkning av avdragets storlek

Högsta särskilda grundavdrag vid taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt är för ensamstående folkpensionär 53 003 kr och för gift folkpensionär 46 881 kr. Avdraget reduceras med hänsyn till vissa inkomster, se avsnitt 4.1 och 4.2.

Rekommendationer:

Inkomst som inte är skattepliktig bör inte beaktas vid beräkningen av det särskilda grundavdraget. Hänsyn bör inte heller tas till inkomst som enligt dubbelbeskattningsavtal inte beskattas i Sverige.

Särskilt grundavdrag avrundas nedåt till helt hundratal kr.

4.1 Folkpensionär som hade folkpension i december 1994

För folkpensionär som hade folkpension i december 1994 skall det särskilda grundavdraget, 53 003 kr respektive 46 881 kr, minskas med 65 % av den del av inkomsten som består av pension, med undantag för pension på grund av privat pensionsförsäkring eller från pensionssparkonto, och som överstiger 53 003 kr respektive 46 881 kr.

Med pension avses i detta sammanhang dels belopp som utgår på grund av tidigare tjänsteförhållande, oavsett om pensionen utbetalas av f.d. arbetsgivare eller via försäkringsanstalt, pensionskassa o.d., dels belopp i form av folkpension och ATP.

Rekommendationer:

Skattskyldig bör anses ha uppburit folkpension i december 1994 även i det fall denna pension utbetalats först under 1995.

Ersättning enligt avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) i samband med förtidspension enligt AFL bör anses som pension och beaktas vid avdragsberäkningen om ersättningen är skattepliktig.

Belopp som är pensionsgrundande enligt AFL bör inte anses som pension vid avdragsberäkningen.

4.2 Folkpensionär som blev folkpensionär under 1995

För den som blev folkpensionär under 1995 skall det särskilda grundavdraget, 53 003 kr respektive 46 881 kr, minskas med 65 % av den del av den taxerade förvärvsinkomsten som överstiger 53 003 kr respektive 46 881 kr.

4.3 Spärregler

För det särskilda grundavdraget gäller, sedan hänsyn tagits till inkomst, vissa spärregler enligt punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 48 § KL. Dessa regler blir tillämpliga om pensionen eller i vissa fall folkpensionen uppgår till lägre belopp än det högsta avdraget, 53 003 kr respektive 46 881 kr.

Det särskilda grundavdraget får överstiga folkpensionens belopp men inte överstiga den sammanlagda pensionen (folkpension inkl. pensionstillskott, ATP och tjänstepension) i det fall folkpensionär

  • hade folkpension såväl i december 1994 som i december 1995 och folkpensionen under 1995 inte till någon del utgått i form av förtidspension, sjukbidrag eller tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ålderspension
  • var bosatt i Sverige hela 1995
  • inte avlidit under 1995.

Om någon av de angivna förutsättningarna inte är uppfylld begränsas det särskilda grundavdraget till enbart folkpensionens belopp, även kallat folkpensionsbeloppet. Som folkpension räknas därvid folkpensionens grundbelopp, pensionstillskott eller motsvarande ATP och viss utländsk pension, se avsnitt 2.1.

I det fall folkpensionär har yrkesskadelivränta beräknas folkpensionsbeloppet före eventuell reducering med hänsyn till sådan livränta. Om folkpensionsbeloppet därvid blir större än den sammanlagda utbetalda pensionen, efter denna reducering, får det särskilda grundavdraget medges med ett belopp som överstiger den utbetalda pensionen men med högst folkpensionsbeloppet.

4.4 Inte lägre belopp än grundavdraget

Folkpensionär skall alltid medges särskilt grundavdrag med minst det belopp som motsvarar det grundavdrag som skulle ha medgetts enligt 48 § 2 eller 3 mom. KL om dessa bestämmelser i stället hade tillämpats.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid 1996 års taxering.

¹Beträffande 1995 års taxering, se RSV S 1994:28
²Tabellerna har uteslutits här. De finns tillgängliga hos RSV samt publiceras i Skatteuträkningsbroschyren (RSV 425, utg. 2).