Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:39

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägare m.fl. i AB Industrivärlden att förvärva aktier i PLM AB.

Ordinarie bolagsstämman i AB Industrivärlden beslutade den 11 maj 1995 att erbjuda innehavarna av aktier och konvertibla vinstandelsbevis (KVB) i AB Industrivärlden att förvärva aktier i det av Industrivärlden helägda dotterbolaget PLM AB.

Villkor

För varje aktie respektive KVB skulle erhållas en (1) inköpsrätt. Två (2) inköpsrätter skulle berättiga till köp av en (1) aktie i PLM.

Priset skulle vara 74 kr per aktie. Courtage skulle inte erläggas.

Avstämningsdag skulle vara den 11 oktober 1995.

Anmälan om köp skulle ske under tiden 16 oktober - 7 november 1995.

Allmänt

Förmånen för aktie- och KVB-ägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i ett annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde

Har erhållna inköpsrätter utnyttjats för förvärv av aktier, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrätternas värde vid tidpunkten förutnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas med utgångspunkt i inköpsrätternas noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde utnyttjas. Under sådana förhållanden kan värdet av en inköpsrätt beräknas till 11,90 kr.

Har erhållna inköpsrätter avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätterna efter avdrag för kostnader.

För aktieägare bör förmånsvärdet beskattas som utdelning. För KVB-ägare bör förmånsvärdet beskattas som ränta.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i PLM.

De erhållna aktierna bör anses förvärvade den dag erbjudandet accepterats genom att anmälan lämnats i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet vid beräkning av realisationsvinst. Har aktie i PLM förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till (74 +[2 x 11,90] =) 97,80 kr per aktie.

Har aktie i PLM förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde bör då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen och 74 kr per aktie.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.