På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:37

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Owell Svenska AB mot aktier m.m. i WM-data AB.

Styrelsen för WM-data AB beslutade den 22 maj 1995 att offentligt erbjuda aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Owell Svenska AB (Owell) att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner till WM-data.

Villkor

Överlåtelse av aktier skulle kunna ske enligt följande två alternativ.

Alternativ 1

För varje tjugofemtal (25) aktier i Owell skulle erhållas tjugoen (21) nyemitterade aktier av serie B i WM-data.

Alternativ 2

För varje tvåtal (2) aktier i Owell skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i WM-data samt 112 kr kontant.

För varje teckningsoption 1991/96 skulle erhållas 69 kr kontant.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 26 juni - 17 juli 1995.

Courtage skulle inte erläggas.

Övriga villkor

Som ytterligare villkor uppställdes att WM-data skulle erhålla mer än 90 % av aktierna och röstetalet i Owell, dock med rätt för WM-data att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. Samgåendet fick inte heller, enligt WM-datas bedömning, helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av omständighet utanför WM-datas kontroll.

Återkallelse av gjorda accepter skulle kunna ske innan offentliggörande skett av att förbehåll om 90 % anslutning uppfyllts, dock senast kl. 15.00 den sista dagen för anmälan.

I pressmeddelande den 20 juli 1995 tillkännagav WM-data att erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att WM-datas innehav översteg 90 % och att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet.

Allmänt

Generellt sett gäller att den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. På motsvarande sätt utgör marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde förden erhållna.

Enligt 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall emellertid skattepliktig intäkt inte anses uppkomma vid byte av aktier i vissa fall. I sådana fall övergår anskaffningsvärdet för aktierna i Owell till de erhållna aktierna i WM-data och aktualiseras först när de tillbytta aktierna säljs.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Owell

Under förutsättning att realisationsvinstberäkning skall ske, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i värdet på en aktie i WM-data vid den tidpunkt då ett för båda parter bindande avtal förelåg. Denna tidpunkt bör, med hänsyn till de i erbjudandet uppställda villkoren, anses vara den 20 juli 1995. Denna dag var lägsta noterade betalkurs för en aktie i WM-data 229 kr.

Alternativ 1

Vid angivna förhållanden bör varje aktie i Owell anses avyttrad för (229 x 21) / 25 = 192,36 kr.

Alternativ 2

På motsvarande sätt bör varje aktie i Owell anses avyttrad för (229 / 2 + 112 / 2) = 170,50 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i WM-data

Den erhållna egendomen bör anses förvärvad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid förvärvstidpunkten. Priset bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats under punkt 1 ovan.

I båda alternativen bör anskaffningsvärdet för varje aktie i WM-data beräknas till 229 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1996 års taxering.