Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 15 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:31
Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2007:31.

Skatteverket meddelar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering.

Enligt 11 kap. 48 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall kostnadsersättning till dagbarnvårdare som betalas ut av en kommun inte tas upp till den del ersättningen motsvarar kostnader i verksamheten.

Allmänna råd:
Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna sin verksamhet får kostnadsersättning från en kommun bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock högst med nedan angivna belopp:
- för hel dag, mer än fem timmar, 48 kr per barn,
- för halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kr per barn, eller
- per timme 5:30 kr per barn.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:34) om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering.

Beträffande beskattningsåret 2006 och 2007 års taxering, se SKV A 2004:34. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:23.