Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel m.m. enligt skattebetalningslagen

Område: Skattebetalning

Utkom från trycket: 29 september 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:06
OBS! Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2012:6.

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket, följande allmänna råd om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel m.m. enligt skattebetalningslagen.

1 Allmänna principer för utfärdande av F-skattsedel

Enligt 4 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, skall F-skattsedel, om inte annat följer av 4 kap. 8, 10 eller 11 §, efter ansökan utfärdas för den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet här i landet, såvida det inte finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas.

Allmänna råd:
En ansökan om F-skattsedel bör avslås endast i de fall det av ansökan klart framgår att den beskrivna verksamheten inte kan betraktas som näringsverksamhet. Om sökanden lämnat så bristfälliga uppgifter att det inte går att bedöma om den uppgivna verksamheten kan vara näringsverksamhet, bör sökanden ges tillfälle att komplettera ansökan. Om sökanden inte lämnar tillräckliga uppgifter för att Skatteverket skall kunna göra en bedömning i frågan bör ansökan avslås.
F-skattsedel bör normalt tilldelas om verksamheten kan beräknas komma igång inom tre månader från ansökningstillfället.

Ett aktiebolag som har bildats för att överlåtas och först efter överlåtelsen skall starta verksamhet, s.k. lagerbolag, bör normalt inte tilldelas F-skattsedel så länge som någon verksamhet inte bedrivs i bolaget. F-skattsedel bör tilldelas först när bolaget sålts och därmed upphört att vara ett lagerbolag.
 

2 Tilldelning av F-skattsedel under villkor (FA-skatt)

Enligt 4 kap. 9 § första meningen SBL får Skatteverket i fråga om fysiska personer besluta att en F-skattsedel skall utfärdas under villkor att den åberopas endast i personens näringsverksamhet.

Allmänna råd:
Om sökanden enbart ansökt om F-skattsedel men det av ansökan framgår att Skatteverket bör tilldela F-skattsedel under villkor bör Skatteverket, i samband med att sådan skattsedel tilldelas, informera sökanden om innebörden av F-skattsedel med villkor och om vilken verksamhetsgren som kan komma att hänföras till inkomstslaget tjänst vid taxeringen.
 

3 Näringsverksamheten har upphört

Enligt 4 kap. 13 § 2 SBL skall Skatteverket återkalla en F-skattsedel om innehavaren upphör att bedriva näringsverksamhet här i landet.

Allmänna råd:
Om verksamheten skall vara vilande mer än sex månader bör F‑skattsedeln återkallas.

4 Missbruk av F-skattsedeln

Enligt 4 kap. 13 § 3 SBL skall Skatteverket återkalla en F-skattsedel om innehavaren inte följer villkor som meddelats enligt 9 § eller på annat sätt missbrukar sin F-skattsedel och missbruket inte är obetydligt.

Allmänna råd:
Om fråga har varit om ett anställningsförhållande, bör det krävas att F‑skattsedelinnehavaren borde ha insett detta för att missbruk skall anses föreligga.
Om det belopp som borde ha innehållits i preliminär skatt uppgår till minst tio (10) procent av den beräknade slutliga skatten dock lägst ett prisbasbelopp, bör missbruket inte anses som obetydligt.
 

5 Brister i redovisning eller betalning

Enligt 4 kap. 13 § 5 SBL skall Skatteverket återkalla en F-skattsedel om innehavaren brister i redovisning eller betalning av skatt enligt denna lag eller motsvarande utländsk skatt i en utsträckning som inte är obetydlig.

Allmänna råd:
Som obetydligt belopp i betalning av skatt bör anses vara ett sammanlagt skuldbelopp på högst 20 000 kr.

Vid återkallelse av en F-skattsedel bör antalet brister i redovisning respektive betalning inte bedömas var för sig utan tillsammans. Grund för återkallelse bör anses föreligga om minst tre sådana brister kan konstateras, dock med iakttagande av beloppsgränsen för obetydligt belopp. En utebliven betalning enligt redovisning i skattedeklaration (av t.ex. mervärdesskatt, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter) som resulterar i ett underskott på skattekontot bör ses som en betalningsförsummelse. Om en skattskyldig har försummat att betala såväl redovisat belopp i skattedeklaration som sin debiterade F-skatt för en månad, räknas detta som två betalningsförsummelser.

Om det vid beslutstillfället endast finns en oredovisad skattedeklaration, bör detta anses som en sådan obetydlig brist i redovisningen som inte bör föranleda återkallelse.

 

6 Särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl får F-skattsedel enligt 4 kap. 11 § sista stycket SBL utfärdas, trots vad som sägs i 4 kap. 11 § första och andra styckena SBL.

Allmänna råd:
F-skattsedel bör efter ansökan tilldelas den som omfattas av karensbestämmelsen i 4 kap. 11 § andra stycket SBL, om grunden för att neka företaget eller bolaget F-skattsedel inte längre finns.

Efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 11 § första och andra styckena SBL, kan person som tidigare varit företagsledare i ett fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som gått i konkurs, tilldelas F-skattsedel. Detta bör även anses gälla om konkursen berott på förhållanden som var hänförliga till företagsledaren och även om det efter konkursens avslutande fortfarande finns skatteskulder i fåmansföretaget eller fåmanshandelsbolaget.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2006 och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 2000:6) om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel enligt skattebetalningslagen.