Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 7 april 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:04
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

 
Allmänna råd:

Anmälan den 11 oktober 2005 eller tidigare

För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo bör avyttringspriset för en aktie i Riddarhyttan Resources AB beräknas till 12,48 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Agnico-Eagle Mines Limited som erhållits på grund av aktieinnehav i Riddarhyttan Resources AB bör beräknas till 109,79 kr.

Anmälan den 12 - 21 oktober 2005
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, avyttringspriset för en aktie i Riddarhyttan Resources AB beräknas till 12,45 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Agnico-Eagle Mines Limited som erhållits på grund av aktieinnehav i Riddarhyttan Resources AB bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, beräknas till 109,49 kr.

Anmälan den 24 oktober - 4 november 2005
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, avyttringspriset för en aktie i Riddarhyttan Resources AB beräknas till 12,10 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Agnico-Eagle Mines Limited som erhållits på grund av aktieinnehav i Riddarhyttan Resources AB bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, beräknas till 106,46 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2006:3.