Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-23

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:47

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan under den ordinarie anmälningsperioden
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB beräknas till 18,47 kr.
Anskaffningsutgiften för en aktie i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 15,70 kr.
För aktieägare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet och som erhöll teckningsoptioner som ersättning, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB beräknas till 18,47 kr.
Anskaffningsutgiften för en teckningsoption i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 3,69 kr.
Anmälan under den förlängda anmälningsperioden
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB, om inte annat visas, beräknas till 18,94 kr.
Anskaffningsutgiften för en aktie i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 16,10 kr.
För aktieägare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet och som erhöll teckningsoptioner som ersättning, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB, om inte annat visas, beräknas till 18,94 kr.
Anskaffningsutgiften för en teckningsoption i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 3,79 kr.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2005:41