Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-16

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:44
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i HQ Fonder AB beräknas till 130,82 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Hagströmer & Qviberg AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 211 kr.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2005:38.