Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:38) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering¹

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2005-12-19

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:32
Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att avsnitten 1.4, 2.2, 2.3.2 och 2.6 skall ha följande lydelse.

 

1.4  Gåvor till anställda

I 11 kap. 14 § IL anges att följande gåvor är skattefria:
1. julgåvor av mindre värde till anställda,
2. sedvanliga jubileumsgåvor till anställda, och
3. minnesgåvor till varaktigt anställda under vissa i lagtexten angivna förutsättningar.

Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar.

Allmänna råd:
En julgåva bör anses vara av mindre värde om värdet inte överstiger 400 kr inklusive mervärdesskatt.

En jubileumsgåva bör anses som skattefri om värdet av gåvan inte överstiger 1 200 kr inklusive mervärdesskatt.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor bör anses anställda med en sam-manlagd anställningstid som uppgått till minst sex år.
Gåvobeloppen är s.k. gränsbelopp, vilket innebär att gåvan bör beskattas från första kronan om värdet överstiger angivna belopp.

Som pengar anses även andra betalningsmedel såsom check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar.

 

2.2  Kostförmån

Enligt 61 kap. 3 § IL skall värdet för kostförmån beräknas på grundval av genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. Enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:23) om genomsnittspriser i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006 och vid 2007 års taxering är genomsnittsvärdet 64,24 kr. Detta innebär att förmån av helt fri kost med tillämpning av nämnda bestämmelse i IL beräknas till 160 kr, en fri måltid (lunch eller middag) beräknas till 64 kr och fri frukost till 32 kr. 

Av 61 kap. 3 § andra stycket IL framgår att om en anställds kostnader för en måltid är lägre än 64 kr på grund av att arbetsgivaren bidrar till kostnaderna för denna, skall förmånen behandlas som en kostförmån med ett värde som motsvarar mellanskillnaden.

 

2.3.2  Värdering av bostadsförmån i villa

Det saknas ofta en fungerande hyresmarknad för bostäder i villa. Bostadsförmån i villa skall därför enligt prop. 1996/97:173 s. 40-42 som regel värderas med ledning av hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag på orten och med hänsyn till omständigheter som storlek, läge, standard m.m.

Allmänna råd:

Ålder, standard och läge
Vid beräkning med ledning av hyresnivån i flerfamiljshus av förmånsvärde avseende bostad i villa bör villans ålder bestämmas med hänsyn till dess standard och utrustning. Har villan varit föremål för yttre och/eller inre ombyggnad eller renovering, som resulterat i att standarden höjts, bör hyresvärdet beräknas utifrån det genomsnittliga hyrespriset av-seende flerfamiljshus med det värdeår som motsvarar villans standard efter ombyggnaden eller renoveringen. Om inte särskilda skäl föreligger bör hyresvärdet för en bostad i villa inte beräknas med ledning av hyresvärdet  i äldre flerfamiljshus än åttiotalshus.

Hyresvärdet bör höjas om bostadens standard, utrustning etc. är klart högre än vad som är normalt i de flerfamiljshus vars hyresnivå ligger till grund för värderingen av bostads-förmånen. Härvid bör beaktas såväl bostadens inre standard och utrustning, t.ex. bubbelpool, bastu, särskild vinkällare, svalrum för pälsar och hög köksstandard, som yttre faktorer som stor tomt, tennisbana, pool, brygga m.m.

Lägesfaktorer som utsikt, omgivningar, sjötomt etc. bör beaktas om de kan anses ha betydelse vid bestämmande av bruksvärdeshyra.

Hyresvärde beräknat med ledning av hyresnivån på orten eller på närliggande orter bör sänkas om bostaden ligger i eller intill ett industriområde eller på relativt stort avstånd från tätort. Så kan vara fallet i fråga om stora eller äldre tjänstebostäder, som ligger i nära anslutning till arbetsgivarens företag eller bruk.

Storlek
Förråd eller annan biutrymmesyta av annat slag än garage bör inte påverka förmånsvärdet om biutrymmet är högst20 kvadratmeter . Om sådan biutrymmesyta är större än 20 kvadratmeter bör 20 procent av denna yta anses som bostadsyta vid värderingen av bostadsförmånen. Ett sådant tillägg bör dock inte överstiga20 kvadratmeter .

Bostadsytan bör inte reduceras i det fall en viss mindre del av bostaden används till kontor o.d. utan att vara speciellt inrättad för detta.

Beträffande äldre fastigheter (byggda före 1950) och som har en olämplig planlösning eller på grund av annan särskild omständighet har större yta än vad som kan anses motiverat av antalet rum och deras storlek, hallar, kök m.m. bör förmånsvärdet beräknas efter den bostadsyta en bostad med motsvarande innehåll men med en bättre planlösning skulle ha.

 

2.6  Ränteförmån vid lån i utländsk valuta


För ränteförmåner vid lån i utländsk valuta skall enligt 61 kap. 17 § IL samma regler tillämpas som vid lån i svensk valuta, med den ändringen att i stället för statslåneräntan skall närmast motsvarande ränta för lån i den aktuella valutan användas.

Allmänna råd:
Vid beräkning av förmånsvärde avseende förmånligt lån i utländsk valuta, som löper med rörlig ränta, bör följande jämförelseräntor (marknadsränta vid utgången av november 2005 plus en procentenhet) tillämpas för hela eller del av beskattningsåret 2006. 
  

EUReuro4,09 %
GBPbrittiska pund5,26 %
CHFschweiziska francs2,95 %
JPYjapanska yen1,79 %
DKKdanska kronor4,10 %
NOKnorska kronor4,73 %
CADkanadensiska dollar4,90 %
AUDaustraliensiska dollar6,33 %
USDamerikanska dollar5,42 %
  

Denna ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:38) tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering.

¹ Ändrade partier har markerats med kantstreck. För ytterligare information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2006 samt vid 2007 års taxering, se SKV M 2005:28