Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)¹

Område: Redovisning

Utkom från trycket: 2005-12-27

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:24
OBS! Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2011:28 att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2012.

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår.
Enligt 3 kap. 6 § första meningen bokföringslagen (1999:1078) får räkenskapsår läggas om endast om Skatteverket ger tillstånd till det.

Allmänna råd:
För tillstånd till omläggning av räkenskapsår bör krävas starka skäl.
Bokförings- och revisionsbyråernas arbetssituation
Tillstånd till omläggning av räkenskapsår på grund av svårigheter att erhålla bokföringshjälp vid viss tidpunkt bör medges endast i undantagsfall. Lokala förhållanden kan i vissa fall motivera att tillstånd ges. Detta gäller framför allt på platser där tillgången på revisorer eller bokföringskunniga är mindre god.
Företagsekonomiska skäl
I de fall den sökande kan anföra företagsekonomiskt giltiga skäl för omläggning av räkenskapsåret bör tillstånd i regel ges.
Exempel på sådana skäl är säsongvariationer som inverkar på arbetssituationen under skilda delar av året och sådana regelbundna förändringar  i varulagrets storlek och/eller sammansättning som i väsentlig grad påverkar inventeringsarbetet. Företag som sedan en längre tid tillämpar kalenderår som räkenskapsår bör normalt anses inte ha behov av annan bokslutstidpunkt om inte nya omständigheter har tillkommit, såsom ändrad verksamhetsinriktning, större verksamhet e.d. Det bör därvid beaktas att en ändrad verksamhetsinriktning får en omedelbar verkan, medan en utökning av verksamheten normalt sker gradvis och avspeglas i t.ex. antalet anställda. Bedömningen av det senare  slaget av förändring bör därför göras avseende utvecklingen under flera år. Det bör för att tillstånd ska ges i dessa fall klart framgå att förändringarna lett till en större arbetsbörda för företaget.
Om orsaken till en önskad omläggning av räkenskapsåret är att företaget kommit på obestånd bör tillstånd i normalfallet inte ges.
Ett aktiebolag som inte haft någon verksamhet sedan det bildades och som börjar driva verksamhet bör härigenom normalt anses ha ett giltigt skäl för tillstånd till omläggning av räkenskapsåret.
Upprepade omläggningar av räkenskapsåret
Tillstånd bör inte ges vid upprepade ändringar av räkenskapsåret.

Dessa allmänna råd tillämpas på ansökningar som kommer in från och med den 1 januari 2006 och ersätter RSV S 2000:34.

¹Beträffande ansökningar som kommit in före den 1 januari 2006, se RSV S 2000:34.