Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2003 av aktier i CoolGuard AB¹
SKV A 2004:2 Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 2 februari 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2003 av aktier i CoolGuard AB.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   För andelar som har förvärvats genom en sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget – beräknat vid tidpunkten för utdelningen – som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i INAC AB bör 93 procent hänföras till dessa aktier och 7 procent till erhållna aktier i CoolGuard AB.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden,
SKV M 2004:2.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.