Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskattenämndens anvisningar och uttalanden på inkomstaxerings-området
RSV 2003:11
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 2 juni 2003
     Riksskatteverket beslutar att följande av Riksskattenämndens anvisningar och uttalanden om taxering skall upphöra att gälla vid utgången av juni månad 2003, nämligen

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1956:4.3) angående inventering av varulager i antikvariatbokhandel,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1957:5.2) angående beskattningen i vissa fall av sådan del av löneinkomst, som inbetalats till sparfond,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1962:6.3) i fråga om tillämpningen i visst fall av det mellan Sverige och Norge den 27 september 1956 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet (fast driftställe eller verksamhet genom osjälvständig agent?),

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1963:3.2) angående uppgiftsskyldighet vid köp eller försäljningar av varor ”över disk”,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1964:2.5) angående gränsdragningen mellan varulager och kontraherade varor,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1966:1.5) angående beskattningen av vissa här i riket arbetande utländska studenter,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1967:1.8) i fråga om beskattning av vissa stipendier,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1968:2.2) angående beskattningen av vissa belöningar,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1969:2.4) i fråga om skatteplikt för flitpengar till yrkesskoleelever, m m,

   Riksskattenämndens uttalande (RN I 1969:2.5) om skatteplikt för extra bidrag vid arbetslöshet, och

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1970:1.1) om värdeminskningsavdrag för viss maskinell utrustning i hyresfastigheter.
_____________