Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om skatt på annonser och reklam
RSV 2002:42
Punktskatter
Utkom från trycket den 20 december 2002
  Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om beskattning av annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL).

1 Trycksak
   Av 1 § andra stycket 1 RSL framgår att med trycksak förstås avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller genom screenförfarande.

Allmänna råd:
Flera lika exemplar får anses föreligga när minst 13 lika exemplar har framställts.

2 Annons
2.1 Annons i publikation på främmande språk
   Av 4 § 2 RSL framgår att skatteplikt ej föreligger för annons i publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands.

Allmänna råd:
För att en publikation skall anses som huvudsakligen spridd utomlands bör minst 80 % av den distribuerade upplagan av publikationen spridas utom landet.

2.2 Ersättningsannons

Allmänna råd:
För annonser som införs utan vederlag och utgör rättelser av annonser som vid ett tidigare införande innehållit tryckfel eller andra felaktigheter som utgivaren av publikationen svarat för (ersättningsannonser) bör inte skatteplikt anses föreligga.

3 Faktureringsavgift
   Enligt 13 § första stycket RSL utgörs beskattningsvärdet i fall som avses i 3 § samt 5 § 1 och 2 av vederlaget.

Allmänna råd:
Har avgift tagits ut för att helt eller delvis täcka kostnaderna för fakturering, bör avgiften inte räknas in i beskattningsvärdet om denna debiteras särskilt på fakturan och med ett belopp som kan anses skäligt.

4 Bevarande av trycksaksprover
   Enligt 31 § RSL skall skattskyldig under en tid av två år bevara ett exemplar av varje trycksak som han framställt.

Allmänna råd:
Trycksaker som är särskilt dyrbara eller skrymmande behöver inte bevaras på annat sätt än i form av skisser, fotografier eller dylikt.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2003 och ersätter avsnitten 1, 2, 3 och 4 i Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:35) om skatt på annonser och reklam. Nämnda avsnitt skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003.