Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (2001:19) om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag
RSV 2002:29
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 13 september 2002
   Riksskatteverket beslutar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen att avsnitt 4.3 i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:19) om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag skall ha följande lydelse.

4.3 Utomståenderegeln
   I 57 kap. 5 § första stycket IL anges att om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Allmänna råd:
För att utomståenderegeln skall vara tillämplig bör den skattskyldige visa att utomstående ägt minst 30 procent  av andelarna och erhållit motsvarande andel av den avkastning företaget lämnat. Med avkastning avses inte vinster i företaget  som tagits ut i form av lön, tantiem eller annan tjänsteinkomst.

___________

Denna ändring tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2002.