Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:25

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i VLT AB

Ordinarie bolagsstämma i VLT AB (VLT) beslutade den 23 april 1998 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Inlösenbeloppet skulle vara 200 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie i VLT, oavsett aktieslag, skulle erhållas en inlösenrätt. Tio (10) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie i VLT.

Avstämningsdagen för erhållande av inlösenrätter skulle vara den 15 maj 1998.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 19 maj - 10 juni 1998.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum under tiden 19 maj - 5 juni 1998.

Utbetalning av inlösenlikviden beräknades kunna ske i augusti 1998.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43) förklarat att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall första notering på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Sista dagen för handel i VLT-aktier med rätt till inlösenrätter var den 12 maj 1998. Lägsta betalkurs för aktier i VLT av serie B var denna dag 202 kr vilket belopp således översteg inlösenbeloppet på 200 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter med representativ omsättning var den 27 maj 1998. Denna dag var lägsta betalkurs för dessa 0,20 kr.

Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 0,20:202 på inlösenrätterna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Ingen del av anskaffningsvärdet för aktier i VLT bör hänföras till inlösenrätterna.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för aktier i VLT blir oförändrat och att avyttrade inlösenrätter anses anskaffade utan kostnad.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.