På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Innehållet i fastighetsdeklarationen

På den här sidan kan du läsa mer om de olika delarna i fastighetsdeklarationen och få hjälp med hur du ska fylla i den.

Deklarera i e-tjänsten

I den här tjänsten kan du deklarera ditt småhus.

Att tänka på när du fyller i fastighetsdeklarationen

 • Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen ska visa hur fastigheten ser ut den 1 januari 2018.
 • Om du vet att du inte längre kommer att vara ägare eller delägare till fastigheten den 1 januari 2018 är det viktigt att du fyller i rutan vid Ägarbyte?.
 • Under Information till dig finns viktig information om hur du ska deklarera just den här fastigheten.
 • Under Lämna övriga uppgifter kan du skriva ett meddelande till Skatteverket om något som har betydelse för fastighetsdeklarationen men inte framgår av frågorna i deklarationen.
 • Har du renoverat ditt småhus? Eller har du ett bygglov för nybyggnation?
  » Läs mer om vad som gäller i just din situation

Tomt

Här kan du läsa om hur du fyller i den del av deklarationen som handlar om tomten.

Allmänt

Tomt nr (värderingsenhet)

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig. Skatteverket bestämmer ett nummer för alla värderingsenheter för att kunna särskilja dem.

Tomtens areal

Här anges tomtens areal i kvadratmeter, utan decimaler. Kontrollera den förifyllda uppgiften. Om den är felaktig eller saknas, rätta eller komplettera.

Egen benämning

Här kan du, om du vill, ange en egen benämning på den här tomten. Det kan vara till
hjälp om du har flera tomter på fastigheten.

På tomten

Typ av bebyggelse

Här anges vilken typ av bostadshus som finns på tomten. Om tomten är obebyggd, ange vilken typ av bebyggelse som tomten är tänkt att bebyggas med.

 • Ett friliggande småhus är inte sammanbyggt med ett annat hus.
 • Ett radhus är ett småhus, i en rad av minst tre, vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra.
 • Ett kedjehus, parhus eller liknande är ett småhus som varken är friliggande eller ett radhus.

Dricksvatten

Ange vilken tillgång till vatten som finns på din tomt. För att tomten ska anses ha tillgång till vatten måste vattnet vara drickbart.

Med kommunalt vatten menas att fastigheten är ansluten till det kommunala vattennätet. Även om ingen anslutning finns anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren har fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.

Med enskild anläggning året om menas en anläggning för vattenförsörjning som inte är kommunal.

Med sommarvatten menas att tomten bara har tillgång till dricksvatten under den frostfria delen av året (innefattar inte frivillig avstängning av vattnet).

Wc-avlopp

Ange vilken tillgång till wc-avlopp som finns på din tomt. Med wc-avlopp menas att tomten har tillgång till wc-avlopp som godkänts av kommunen.

Med kommunalt wc-avlopp menas att tomten är ansluten till det kommunala nätet. Även om ingen anslutning finns anses anläggningen ansluten om fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt och krävts på betalning för anslutningen.

Med enskilt wc-avlopp menas att avloppsfrågan är löst på något annat sätt än genom kommunalt wc-avlopp, till exempel med en trekammarbrunn eller septiktank.

Avstånd till hav, insjö eller vattendrag

Närheten till vatten har stor påverkan på en fastighets marknadsvärde. Det kallas formellt närhet till strand, och med strand menas då strandlinjen, alltså gränsen mellan land och vatten. Det måste inte vara fråga om en strand där man kan bada.

Avståndet ska vara det kortaste som kan mätas upp mellan strandlinjen och huvudbyggnadens fasad mot vattnet. Mätningen ska göras horisontellt och det behöver inte finnas någon anlagd väg eller gångstig för att det ska anses vara möjligt att nå strandlinjen. Det innebär i praktiken att en mätning måste göras på en kartbild för att bli korrekt. På en obebyggd tomt mäts avståndet från en lämplig byggnadsplats.

Det finns en undantagsregel för strandnära tomter i klass 2 eller 3: Om den kortaste möjliga vägen att gå till fots från byggnaden till strandlinjen är mer än 300 meter, ska tomten räknas till klass 4 (inte strandnära).

Är tomten en egen fastighet eller inte? (Fastighetsrättsliga förhållanden)

Fastighetsrättsliga förhållanden visar om tomten till ett bostadshus är en egen, eller kan bilda en egen, fastighet.

Huvudregel (gäller privatpersoner och andra ägare av vanliga småhus)

Finns det bara en tomt på din fastighet, är den en egen fastighet. Men om du har flera tomter (byggrätter) på fastigheten, är ingen av dem en egen fastighet. Då måste du för varje tomt bedöma om den skulle kunna bilda en egen fastighet eller inte, det vill säga om den är avstyckningsbar eller inte.

Tomten ligger i ett grupphusområde

Begreppet "grupphusomåde" är en undantagsregel och den berör bara ägare av en större småhusenhet, som innefattar minst sex tomter till en tätbebyggd grupp av likartade och samtidigt uppförda småhus (grupphusområde). Det är bostadsrättsföreningar, bostadsföretag eller liknande som äger en sådan fastighet.

Till grupphusområde ska inte räknas gäststugor av olika slag, eller fritidshus på arrenderad mark.

Om en fastighet innefattar ett grupphusområde, betyder det att ingen av tomterna är en egen fastighet. Ägare till fastighet med grupphusområde ska svara "ja" på frågan om grupphusområde. Under "Fastighetsrättsliga förhållanden", svara klass 2 eller klass 3 (de är likvärdiga svar för grupphustomter).

Om du inte har ett grupphusområde på din fastighet, ska du fylla i nej vid frågan om grupphusområde.

Du som har flera likadana tomter på fastigheten – Antal lika tomter

Om du har två eller flera likadana tomter kan du redovisa dem gemensamt. Fyll i uppgifterna för en av tomterna och ange sedan hur många sådana lika tomter du har.

Bostadshus

Här kan du läsa om hur du fyller i den del av deklarationen som handlar om ditt bostadshus.

Allmänt

Bostadshus nr (värderingsenhet)

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig. Skatteverket bestämmer ett nummer för alla värderingsenheter för att kunna särskilja dem.

Ligger på tomt nr

Här anges på vilken tomt bostadshuset ligger. Om det finns flera tomter och bostadshus är det viktigt att Skatteverket vet vilka som hör ihop.

Egen benämning

Här kan du, om du vill, ange en egen benämning på det här bostadshuset. Det kan vara till hjälp om du har flera bostadshus på fastigheten.

Bostadshuset

Deklarera egenskaperna som huset har den 1 januari 2018.

Typ av bebyggelse

Här anges vilken typ av bostadshus som finns på tomten. Om tomten är obebyggd, ange vilken typ av bebyggelse som tomten är tänkt att bebyggas med.

 • Friliggande småhus är inte sammanbyggt med annat hus.
 • Radhus är ett småhus, i en rad av minst tre, vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra.
 • Kedjehus, parhus eller liknande är småhus som varken är friliggande eller radhus.

Året då huset blev inflyttningsklart, nybyggnadsår

Nybyggnadsår är det år då huset blev inflyttningsklart. Ett bostadshus anses vara inflyttningsklart det år det till övervägande del har tagits, eller kunnat tas, i bruk för sitt ändamål som bostad.

Boyta, totalt

Här anges bostadshusets totala boyta. Om du har gjort en om- eller tillbyggnad som påverkar boytan ska du även räkna in den ytan här.

Biyta, totalt

Här anges bostadshusets totala biyta. Bara yta i biutrymmen som kan nås inifrån huset ska redovisas, till exempel

 • inglasade verandor eller altaner (som bara kan användas en del av året)
 • oinredda vindar
 • källare
 • förråd
 • garage.

Mätregler

Värdeyta

Värdeytan är summan av boytan och 20 procent av biytan (dock aldrig mer än 20 m²). Värdeytan räknas ut automatiskt av Skatteverket.

Värdeår

Värdeåret är husets nybyggnadsår, dock tidigast 1929 även om huset skulle vara byggt före 1929. Om boytan i ett senare skede och sedan föregående fastighetstaxering byggs ut med minst 10 m², kan värdeåret räknas om till ett senare år än tidigare, så att huset räknas som "yngre".

Standardpoäng, totalt

Här visas sammanlagda poängen för de svar som lämnats på standardfrågorna.

Du som gjort en om- eller tillbyggnad av bostadshuset 2015–2017

Om boytan utökats med minst 10 m² på det befintliga bostadshuset, genom att du gjort en om- eller tillbyggnad under åren 2015–2017, ska du fylla i det här.

Är om- eller tillbyggnaden klar ska du ange hur stor boyta som har tillkommit (tänk på att även ändra den totala boytan) och vilket av åren 2015–2017 den utförda om- eller tillbyggnaden var klar att tas i bruk.

Har flera om- eller tillbyggnader gjorts under perioden, kan du ange det första årets ökning av boytan här i fälten och de efterföljande årens ökning under Lämna övriga uppgifter.

Du som håller på att bygga bostadshuset (nybyggnation)

Om byggnaden är under uppförande anger du de totala nybyggnadskostnaderna (inklusive moms) fram till den 1 januari 2018.

Du som har flera likadana bostadshus på fastigheten

Antal lika småhus: Om du har två eller flera likadana bostadshus kan du redovisa dem gemensamt. Fyll i uppgifterna för ett av bostadshusen, och ange sedan här hur många likadana bostadshus du har.

Standard

Här kan du läsa om hur du fyller i den del av deklarationen som handlar om Standard i ditt bostadshus.

Exteriör standard

Källarplan (standard, fråga 2, 10 och 13)

Med källarplan menas att golvytan helt eller till större delen ligger under marknivån. Om källarplanet kan nås inifrån bostadsdelen och har en takhöjd på minst 190 cm, räknas det som sådan biyta som ska mätas och deklareras.

Sluttningsvåning (eller suterrängvåning) kallas ett plan där golvytan utefter minst en fönstervägg ligger över eller jäms med marknivån men i övrigt ligger under marknivån. En sluttningsvåning är därför inte detsamma som ett källarplan. En sluttningsvåning räknas primärt som boyta som ska mätas och deklareras.

Fönster (standard, fråga 5)

Alla slags fönster av typen två- tre- eller fyrglasfönster, med eller utan isolerglas, hör till svarsalternativet som ger 2 standardpoäng. Till svarsalternativet som ger 0 standardpoäng hör så kallade sommarfönster, det vill säga tvåglasfönster som inte är kopplade och har löstagbar innerbåge.

Energihushållning

Uppvärmning (standard, fråga 6)

Med uppvärmningssystem menas exempelvis,

 • väggfasta radiatorer för direktverkande eller vattenburen elvärme
 • kombipanna
 • annan typ av värmepanna (t.ex. olja eller pellets)
 • värmepumpsystem (en värmepump av något slag som är ihopkopplad med husets övriga uppvärmningssystem)
 • luftvärmepumpsystem (som fördelar varmluften genom luftkanaler mellan rummen)
 • anslutning till fjärrvärmenät.

En enstaka luftvärmepump (luft/luft) är inte ett system, utan oftast bara ett komplement till det ordinarie uppvärmningssystemet. En sådan luftvärmepump ger inga standardpoäng.

Kök

Kök – fast inredning och utrustning (standard, fråga 7)

Du behöver bara ange om ditt kök har normal, hög eller enkel standard.

 • Normal standard är svarsalternativet för de allra flesta kök. Ett normalt kök är inte både påkostat och modernt på samma gång. Det är inte heller ett mycket litet och enkelt kök.
 • Hög standard är svarsalternativet för ett kök som är både påkostat och modernt.
 • Enkel standard är svarsalternativet för ett kök som är mycket litet och sparsamt utrustat. Det kan till exempel vara en kokvrå, ett pentry eller ett mindre, äldre kök. Det kan också vara ett kök i en enkel stuga.

Sanitet

Vatten (standard, fråga 8)

Vatten som är indraget i bostadshusen måste inte vara drickbart. Det räcker med att vattnet kan användas för t.ex. tvätt, wc-spolning eller annat för att du ska välja "Ja".

Wc (standard, fråga 9)

Med wc avses vattenspolad toalett.

Bad, dusch (standard, fråga 10)

Det är bara bad- eller duschutrymme i bostadsplan (inklusive sluttningsvåning) som ger standardpoäng. Bad- eller duschutrymme i källarplan ger ingen standardpoäng.

Med "källarplan" menas att golvytan på våningsplanet helt eller till övervägande del ligger under den omgivande tomtnivån. Ett källarplan ska alltid räknas som biyta.

Om golvet utefter minst en fönstervägg ligger i nivå med eller över omgivande tomt och i övrigt under den omgivande tomtnivån, kallas våningsplanet "sluttningsvåning" (eller sutterängvåning).

Utrymme för tvätt och klädvård (standard, fråga 11)

Om en tvättmaskin är placerad i t.ex. pannrum eller liknande utrymme, som inte är inrättat för tvätt och klädvård, väljer du "Nej".

Övrig interiör

Öppen spis eller liknande (standard, fråga 12)

Om din eldstad har fått eldningsförbud, svarar du nej på den här frågan.

Allrum i källarplan (standard, fråga 13)

Observera att frågan bara avser utrymme i källarplan.

Med "källarplan" menas att golvytan på våningsplanet helt eller till övervägande del ligger under den omgivande tomtnivån på alla sidor. Ett källarplan ska alltid räknas som biyta.

Om golvet utefter minst en fönstervägg ligger i nivå med eller över omgivande tomt och i övrigt under den omgivande tomtnivån, kallas våningsplanet "sluttningsvåning" (eller sutterängvåning).

Om bostadshuset har nybyggnadsår 2002 eller tidigare (standard, fråga 14–17)

Dessa fyra frågor om underhålls- och ombyggnadsstandard för fasad, tak, elsystem och va-ledningar gäller bara för bostadshus med nybyggnadsår 2002 eller tidigare.

För ett hus med nybyggnadsår 2003 eller senare blir det alltid noll standardpoäng här, även om underhålls- och ombyggnadsarbeten har utförts på huset år 2003 eller senare.

Exteriör fasad (standard, fråga 14)

Att fasadbeklädnaden till större delen är utbytt betyder att det är mer än hälften som bytts ut.

Exteriör tak (standard, fråga 15)

Att takbeläggningen till större delen är utbytt betyder att det är mer än hälften som bytts ut.

För att standardpoäng ska åsättas för utbyte av takbeläggning ska antingen:

 • själva takbeläggningen ha bytts ut, det vill säga takpannor, plåt, papp eller vad nu takbeläggningen består av, men inte underlaget, eller
 • både takbeläggning och underlag vara utbytta

Om bara underlaget är utbytt så betraktas detta mer som reparation av taket och standardpoäng för byte av tak ska inte åsättas.

Energihushållning, utbyte av elsystemet (standard, fråga 16)

Med helt utbytt menas att elsystemets alla delar har bytts ut.

Sanitet, utbyte av vatten- och avloppsledningar (standard, fråga 17)

Att utbyte av vatten- och avloppsledningar till större delen är utbytt betyder att det är mer än hälften som bytts ut.

Om bostadshuset har nybyggnadsår 2008 eller tidigare (standard, fråga 18–19)

Dessa två frågor om underhålls- och ombyggnadsstandard för kök och bad- eller duschrum gäller bara för bostadshus med nybyggnadsår 2008 eller tidigare.

För ett hus med nybyggnadsår 2009 eller senare blir det alltid noll standardpoäng här, även om underhålls- och ombyggnadsarbeten har utförts på huset år 2009 eller senare.

Kök (standard, fråga 18)

Kökets fasta inredning (skåp, bänkar och liknande) och utrustning ska vara helt utbytta för att standardpoäng ska åsättas.

Sanitet (standard, fråga 19)

För att sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden i det största bad- eller duschutrymmet ska anses vara "i allt väsentligt utbytt" ska

 • minst tre av följande sanitetsvaror vara utbytta: badkar, duschkabin, handfat, toalettstol och bidé
 • minst 90 procent av golvbeläggningens yta vara utbytt
 • minst 90 procent av väggbeklädnadens yta vara utbytt.
Skatteverket

Till toppen