Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförlustberäkning — aktier  

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-12-12

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3593-04
En till närstående vederlagsfritt utfärdad säljoption har i visst fall inte beaktats vid kapitalförlustberäkningen för de senare avyttrade underliggande aktierna.
 
Taxeringsår 2001
 
A förvärvade i april 2000 ett antal aktier i det börsnoterade bolaget B från två myndiga söner. A:s förvärv från sönerna skedde till samma pris som sönerna tre veckor tidigare hade förvärvat aktierna på börsen, trots att aktierna under mellantiden hade sjunkit i värde med cirka 114 000 kr. I december 2000 sålde A tillbaka aktierna till sönerna till en vid denna tidpunkt gällande aktiekurs. I sin deklaration för taxeringsåret 2001 redovisade A en förlust vid avyttring av aktierna i bolaget B. Som anskaffningsvärde för aktierna redovisade han därvid det belopp han hade erlagt till sönerna. Vid taxeringen medgav Skatteverket inte avdrag för den del av förlusten som berodde på att A hade förvärvat aktierna för ett överpris.
 
A överklagade Skatteverkets beslut och uppgav bl. a. att en förutsättning för att hans söner skulle vilja ta risken att köpa aktierna i bolaget B var att de hade möjlighet att komma ur affären utan att göra förlust. Han ställde därför vederlagsfritt ut en säljoption. När denna option utnyttjades blev han tvungen att lösa aktierna för det pris han yrkat avdrag för vid beräkning av sin realisationsförlust. Av insänd kopia av den aktuella säljoptionen framgår att optionen gällde under tiden den 23 mars - 23 juni 2000 och som lösenpris angavs "motsvarande pris som sönerna erlägger för aktierna vid förvärv över börsen den 23 mars 2000."
 
Länsrätten fann det inte utrett att transaktionerna var otillåtna och biföll överklagandet.
 
Skatteverket överklagade. Kammarrätten biföll överklagandet med bl.a. följande motivering.
 
Av optionsavtalet framgår att A inte erhållit något  vederlag för att utställa säljoptionen. Detta är föga affärsmässigt eftersom A tar en risk genom utställandet av optionen. Transaktionens benefika karaktär förstärks vidare av att hans motparter är närstående till honom och att A:s möjlighet till vinst framstår som i det närmaste obefintlig. Förlusten till den del den avser skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 600 aktier räknat på en kurs om 613 kr och den genomsnittliga kursen den 10 april 2000, cirka 423 kr kan därför inte anses som en verklig förlust. A:s realisationsförlust på aktuella aktier i bolaget  B ska därför sänkas med 114 278 kr.  
 
Kommentar:
Domen har överklagats av A.