På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

ከም ተመሃራይ መጠን ምግዓዝካ ሓብር

ንኽትምሃር ናብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ምስ እትግዕዝ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ቦታ ክትምዝገብ ይግባእ። ናብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ንኽትምሃር ምስ እትግዕዝ ኣብቲ ወለድኻ ዘለዉዎ ቦታ ኢኻ እትምዝገብ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብቲ እትቕመጠሉ ኢኻ እትምዝገብ ማለት እዩ፡ ማለት ኣብቲ ለይቲ እትድቅሰሉ።

ምግዓዝካ ሓብር

ቅልጡፍን ቀሊልን ናይ ምግዓዝ ሓበሬታ ንምግባር ናትና ኢ-ሸንስት ተጠቐም። ሓንቲ ኢ-ለጊቲማኹን ክትህልወካ ጥራይ ኣኻሊ እዩ፡ ንኣብንት ሞቢልት ባንክ ኢዲ Mobilt BankID


ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ምስ እትምሃር

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ኮለጅ ንኽትምሃር ናብ ካልእ ቦታ ምስ እትግዕዝ፡ ኣብቲ ቦታቲ ክትምዝገብ ይግባእ። ሽዑ ናይ ምግዓዝ ሓበሬታ ትህብ።

ኣብ ክልተ ቦታ ምቕማጥ

ኣብቲ ናይ ቀደም መንበሪ ቤትካ ምስ እትቕመጥ፡ ንኣብነት ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ፡ እዚ ከም ኣብ ክልተ ቦታ ምቕማጥ እዩ ዚቝጸር። ኣብ ክልተ ቦታ ምቕማጥ ማለት ኣብ እተፈላለየ ቦታ፡ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ-ሸውዓታዊ ክፋል ናይ ግዜኻ ተሕልፎ ኣሎኻ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ኣየናይ ኣድራሻኻ ከም ዚምዝገብ ዚውስን እቲ ስካተቨርከት እዩ።

ሓደ-ሸውዓታዊ ክፋል ግዜኻ ኣብ ሓደ ቦታ ክትነብር ከሎኻ

  • ሓደ መዓልትን ለይትን ወይ
  • ክልተ መዓልትን ለይትን ሓንቲ ሰሙን ዘዘሊልካ

ኣብኡ ትሓድር ማለት እዩ

ኣየናይ ኣድራሻኻ ከም ዚምዝገብ ዚውስን እቲ ስካተቨርከት እዩ። ኩነታት ህይወትካ ከመይ ከም ዚመስል ኣብ ግምት ነእትዎ ኢና። ንኣብነት በዚ ዚስዕብ ኣረኣእያ፤

  • ኣብ ሓደ መንበሪ ቤት ምስ ስድራኻ ትቕመጥ ምስ እትኸውን። ስድራቤት ኪብሃል ከሎ፡ በዓልቤት፡ በዓልቲቤት፡ ምዝጉብ መናብርቲ፡ መናብርቲ (ሳምቦ) ወይ ኣብ ገዛ ዚቕመጡ ህጻናት ማለት እዩ።
  • ስራሕካ ዚርከበሉ ቦታ ወይ እትምሃረሉ ቦታ (እዚ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ዚካየድ ትምህርቲ ይጥርንፍ)
  • ናይተን መንበሪ ኣባይቲ ዕቤትን ደረጃን
  • ኣብተን መንበሪ ኣባይቲ ክንደይ ግዜን ክንደይ ዝምንውሑን ትቕመጥ

ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ወይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ትምሃር ምስ እትኸውን

ትሕቲ 18 ዓመት ምስ እትኸውንን ብምኽንያት ትምህርትኻ ድማ ኣብቲ ወለድኻ ዘይብሉ ቦታ ምስ እትቕመጥ፡ ምስ ወለድኻ ኢኻ እትምዝገብ። እዚ ድማ ኣብ መባእታውን ካልኣይ ደረጃን ቤትትምህርቲ ክሳብ ዝቐጸልካ ወይ ድማ ቅድሚ 18 ዓመት ምምላእካ ግን ክሳዕ 21 ዓመት ዕድመኻ፡ ዝጀመርካዮ ትምህርቲ ክሳዕ ዝቐጸልካ የገልግል።

ኣብ ወጻኢ ምምሃር

ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ኣብ ወጻኢ ክትምሃር ምስ እትደሊ፡ ብዛዕባ ንወጻኢ ምግዓዝካ ንስካተቨርከት ኣፍልጥ።

Skatteverket

Till toppen