På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Enkla bolag

När ni är två eller flera personer som avtalar om att samarbeta, men inte har för avsikt att bilda ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, bildar ni i stället ett enkelt bolag.

Det vanligaste exemplet på ett enkelt bolag är under senare tid de så kallade aktiesparklubbarna. Där köper ett antal personer aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb. Syftet är inte att bilda en juridisk person som ska äga tillgångarna som består av de inköpta aktierna, i stället ska man äga dessa aktier tillsammans. Lotteribolag, tipsbolag och liknande verksamheter är ofta också att anse som enkla bolag. Sådana enkla bolag som aktiesparklubbar, tipsbolag och liknande behöver inte registrera sig hos Skatteverket enligt nedan.

Även näringsverksamhet kan drivas i form av ett enkelt bolag. Ett exempel är att man driver verksamhet i en samägd jordbruksfastighet. 

Civilrättsligt regleras enkla bolag i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Ni som avtalat om att samarbeta kallas bolagsmän.

Bolagsmän kan vara både fysiska och juridiska personer. Era inbördes rättigheter och skyldigheter regleras genom avtal. Vidare framgår att samtliga bolagsmän ska vara överens om förvaltningen av bolaget. Ni kan uppträda under ett gemensamt namn. De avtal som det enkla bolaget ingår är bara bindande för dem av er som deltagit i avtalet. Har man väl deltagit i avtalet är man dock ansvarig för såväl sin egen del som för övriga bolagsmäns del. 

Det enkla bolaget är inte en juridisk person. Det innebär till exempel att det enkla bolaget inte kan äga några tillgångar, inte kan ha några skulder och inte kan föra talan inför domstol. Det är i stället varje bolagsman för sig som äger tillgångarna, innehar skulderna och så vidare i förhållande till sin andel (insats) i det enkla bolaget. Vinster och förluster från det enkla bolaget fördelas lika mellan er om ni inte avtalat om annan fördelning.

Registrering

Hos Bolagsverket

Bolagsmän i enkla bolag kan föras in i handelsregistret hos Bolagsverket om ni bedriver näringsverksamhet i bolaget. Ni ansöker då om en sådan registrering hos Bolagsverket och får då era namn registrerade där. Något organisationsnummer eller företagsnamn registreras inte hos Bolagsverket. 

Är det enkla bolaget stort ska ni registrera det hos Bolagsverket. Med "stort" menar man att mer än ett av följande villkor är uppfyllda:

  • medelantalet anställda i bolaget är fler än 50 personer under de två senaste åren
  • balansomslutningen ska ha uppgått till mer än 40 miljoner kronor under de två senaste åren eller
  • nettoomsättningen ska ha uppgått till mer än 80 miljoner kronor under de två senaste åren.

Hos Skatteverket

Ni kan ansöka hos Skatteverket om att en av delägarna ska registreras som representant för bolaget. Representanten svarar då för redovisningen och för att betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som kommer från verksamheten. Representanten företräder också bolaget i andra frågor som rör sådan skatt. För att administrera representantskapet får delägaren ett särskilt registreringsnummer av Skatteverket. Till registreringsnumret är ett särskilt skattekonto kopplat.

Använd blanketten Representantansökan Enkelt bolag/partrederi, SKV 5711 för att ansöka om registreringen. Blanketten finns att ladda ner på Skatteverkets webbplats.

Observera att en representant inte kan utses för inkomstdeklarationen och betalningen av inkomstskatten.

Bokföringsskyldighet

Om ni bedriver näringsverksamhet i det enkla bolaget måste det finnas en bokföring. Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person är dock inte bolaget bokföringsskyldigt. I stället är det ni som bedriver näringsverksamheten som är bokföringsskyldiga var och en för sig. Ni som är delägare i ett enkelt bolag får, men måste inte, ha en gemensam bokföring för bolaget.

Inkomstskatt

Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person är det inte skattskyldigt för inkomstskatt. Inkomster som kommer från det enkla bolaget beskattas i stället hos er som är bolagsmän i förhållande till vars och ens andel av inkomsten. Om ni är fysiska personer kan ni välja att deklarera på två olika sätt: 

  • En redovisningsansvarig utses som redovisar hela verksamheten på blankett NE (SKV 2161). Han eller hon tar sedan bort de övriga bolagsmännens resultat och de deklarerar i sin tur sina respektive delar på varsin NE-blankett (och startar då under skattemässiga justeringar).
  • Hela bolagets verksamhet deklareras på blankett NEA (SKV 2164). Var och en av er lämnar då in en NEA. Därefter tar var och en er upp sin del av det totala resultatet på en NE-blankett (och startar då under skattemässiga justeringar).

F-skatt

Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person kan det inte bedriva någon egen näringsverksamhet. Det enkla bolaget kan därför inte bli godkänt för F-skatt. Det är i stället ni som bolagsmän som godkänns under förutsättning att ni uppfyller kraven. Ni debiteras preliminär skatt i förhållande till var och ens förväntade andel från verksamheten i bolaget.

Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt

Det enkla bolaget är inte en juridisk person och är därför inte skattskyldigt för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Om ni har utsett en representant ansvarar denne tills vidare för redovisningen och betalningen av skatter och avgifter som kommer från det enkla bolaget.  

Representanten ansvarar också för att lämna kontrolluppgifter. 

Skulle representanten inte fullgöra sina skyldigheter, eller om ni inte har utsett någon representant, kvarstår den grundläggande skyldigheten för var och en av er att ansvara för de skatter och avgifter som belöper på respektive del av bolagets verksamhet.

Ansvar för redovisning och inbetalning av skatt

Vad gäller inkomstdeklarationen och inkomstskatten är det varje enskild bolagsman som är ansvarig för att respektive andel deklareras och att skatten betalas. Vad gäller avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt, kommer i första hand den utsedde representanten, om sådan finns, att krävas på redovisning och betalning av de skatter och avgifter som kommer från det enkla bolaget, se Skatteverkets ställningstagande 2007-09-28. Finns en sådan inte utsedd eller fullgör inte denne sin uppgift, kommer Skatteverket och Kronofogden i stället att vända sig till de enskilda bolagsmännen på samma sätt som sker vid inkomstbeskattningen.

Skatteverket

Till toppen