Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Förvaltning/Värdepappershandel

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-05-03

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2239-05
Ett åtagande att genomföra omplaceringar mellan fondkonton har ansetts utgöra skattepliktig förvaltning
 
Redovisningsperioderna november 2004 - oktober 2007
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-03-14 att de avsedda tjänsterna inte omfattades av undantaget i 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. För omständigheterna i ärendet hänvisas till detta. Länk till referatet.
 
Förhandsbeskedet överklagades av sökanden.
 
"YRKANDEN M.M.
 
Bolaget överklagar förhandsbeskedet och yrkar att Regeringsrätten förklarar att den ifrågavarande omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200). Bolaget anför bl.a. att verksamheten inte avser analys och rådgivningstjänster eller liknande och att den omfattas av ett av Finansinspektionen meddelat tillstånd för bolaget att bedriva värdepappersrörelse.
 
Skatteverket bestrider bifall till överklagandet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."